Konkurs për riemërimin/avancimin e personelit akademik

universiteti i prizrenit ukshin hoti e1612955343283
Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti
Publikuar
16/05/2022
Skadon
31/05/2022
Lokacioni
Prizren
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008824
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/04/2022
Afati për aplikim: 16/05/2022 - 30/05/2022

Bazuar në dispozitat e Statutit dhe akteve të brendshme të Universitetit, vendimin e Senatit nr. 01-127,  vendimin e KD-së nr. 01-148; si dhe dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212, dispozitat e nenit  26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë nr. 04/L-037, dispozitat e nenit 67, 68 të Ligjit nr. 06/L-114 për Zyrtarët  Publikë, Universiteti “Ukshin Hoti” shpall: 

NJOFTIM PËR KONKURS 

për 

RIEMËRIM / AVANCIM TË PERSONELIT AKADEMIK 

FAKULTETI EKONOMIK 

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • Kontabiliteti financiar I (baçelor, programi Administrim Biznesi, semestri parë, 4 orë ligjerata);
 • Auditim (baçelor, programi Administrim Biznesi, semestri pestë, 3 orë ligjerata); 
 • Kontabiliteti financiar II (baçelor, programi Administrim Biznesi, semestri dytë, 4 orë ligjerata);
 • Kontabiliteti financiar i avancuar (master, programi Administrim Biznesi, sem. dytë, 3 orë ligjerata); 

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • Financat e korporatave (baçelor, programi Administrim Biznesi, semestri tretë, 3 orë ligjerata);
 • Menaxhimi i financave të korporatave (master, programi Administrim Biznesi, sem. parë, 3 orë ligj.);
 • Biznesi ndërkombëtar (baçelor, programi Administrim Biznesi, semestri dytë, 4 orë ligjerata);
 • Biznesi ndërkombëtar (baçelor, programi Menaxhment Ndërkombëtar, semestri pestë, 2 orë ligjerata); 

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE 

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • Teknologjia dixhitale (programi TIT, semestri parë 19-03B07S-1O03, 2 orë); 
 • Hyrje në informatikë (programi SD, semestri parë, 19-03B06S-1O01, 2 orë); 
 • Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative (prog. TIT, sem. dytë, 19-03B07S-2O04, 2 orë);
 • Sistemet e bazave të të dhënave (programi, TIT, semestri pestë, 19-03B07S-5O01, 2 orë);
 • Modelimi i avancuar i të dhënave dhe bazave të të dhënave (programi, master SHKTK, semestri parë,  21-3-M-27-S1-O3, 2 orë);
 • Menaxhimi i cilësisë (programi, TIT, semestri pestë, 19-03B07S-5Z01, 2 orë).

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • Siguria në TI (programi SD, semestri gjashtë, 19-03B06S-6O02, 2 orë); 
 • Siguria në rrjetet e TI (programi TIT, semestri pestë, 19—03B07S-5O02, 2 orë); 
 • Mjetet për siguri në internet (programi TIT, semestri pestë, 19-03B07S-5O04, 2 orë);
 • Tema të zgjedhura nga siguria kompjuterike (prog. msc.SHKTK, sem. tretë, 21-3-M-27-53-O2, 2orë);
 • Marketingu on-line (programi SD, semestri katër 19-03B06S-4Z03, 2 orë); 
 • Sigurimi i cilësisë së softuerit (programi SD, semestri pestë, 19-03B065-SZ02, 2 orë).

FAKULTETI JURIDIK 

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • E drejta kushtetuese I (semestri dytë, 6 orë); 
 • ABC-ja e së drejtës dhe shteti (semestri parë, 6 orë); 

FAKULTETI I FILOLOGJISË 

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe 

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • Morfologji 1 (semestri tretë, dega e Gjuhës dhe Leterësisë Shqipe); 
 • Morfologji 2 (semestri katër, dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe); 
 • Sintaksë 1 (semestri pestë, dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe); 
 • Sintaksë 2 (semestri gjashtë, dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe); 
 • Gjuhë shqipe 1 (semestri 1, dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze); 
 • Gjuhë shqipe 2 (semestri 2, dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze). 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË JETËS DHE MJEDISIT 

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • Silvikultura 1 (programi i Shkecave të Pyjeve dhe Mjedisit, semestri tretë, 3 orë ligjerata);
 • Silvikultura 2 (programi i Shkecave të Pyjeve dhe Mjedisit, semestri katër, 3 orë ligjerata);
 • Revitalizimi i pyjeve (programi i Shkecave të Pyjeve dhe Mjedisit, semestri pestë, 3 orë ligjerata);
 • Mbrojtja e pyjeve nga zjarret (programi i Shkecave të Pyjeve dhe Mjedisit, sem. gjashtë, 3 orë  ligjerata). 

Një mësimdhënës për lëndët (riemërim / avancim): 

 • Prodhim shtazor (programi Agrobiznes, semestri dytë, 2 orë ligjerata);
 • Menaxhimi i cilësisë së produkteve agroushqimore (programi Agrobiznes, sem. pestë, 2 orë ligjerata);
 • Përpunimi i ushqimit dhe nutricioni (programi Agrobiznes, semestri pestë, 2 orë ligjerata);
 • Menaxhimi i teknologjisë së prodhimit shtazor (programi menaxhim në Agrobiznes,sem. parë, 2 orë l.);
 • Shkrim akademik (programi MN, Fakulteti Ekonomik, semestri katër, 4 orë ligjerata).

Kushtet dhe dokumentacioni për aplikim 

Dokumentacioni për aplikim:  

 • Kërkesën dhe CV-në,
 • Kopjen e diplomës përkatëse (për pozitën e mësimdhënësit diploma e tri niveleve të studimeve; ndërsa për pozitën e asistentit dy nivelet e studimit edhe certifikatën e notave) të noterizuar;
 • Ekstraktin/certifikatën e lindjes (origjinale) dhe kopjen e letërnjoftimit;
 • Dëshminë nga gjykata mbi të kaluarën penale (origjinale);
 • Kandidatët të cilët janë të punësuar në ndonjë institucion të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës duhet të paraqesin edhe vendimin për zgjedhjen e fundit si dhe raportin mbi vlerësimin e  performancës (nëse aplikohet).
 • Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale, si dhe informatat e tjera specifike shtesë, të cilat  janë të rëndësishme për ata që aplikojnë;
 • Dëshmi mbi njohjen e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe tjetër/ përparësi.
 • Kandidatët që kanë doktoruar, magjistruar ose që kanë mbaruar master jashtë vendit, duhet të sjellin  edhe dëshmi për nostrifikimin e diplomës përkatëse nga MASHT-i, në të kundërtën do të konsiderohet  e pakompletuar dosja e aplikantit.

Afati dhe mënyra e aplikimit 

 1. Afati për aplikim sipas këtij konkursi është nga data. 16. 5. 2022 - 30. 5. 2022 ora 15:00. 
 2. Paraqitja e dokumenteve bëhet në njësitë përkatëse akademike duke dorëzuar kopjen fizike si dhe të  skanuara në CD; e njëjta në kopje elektronike e dërgohet edhe në e-mail-in zyrtar: apliko.upz@uni prizren.com.  
 3. Aplikacionet e arritura pas afatit dhe ato që janë të pakompletuara apo të parregullta nuk do të  pranohen në konkurs (nuk do të shqyrtohen nga komisioni përkatës). 
 4. Njoftimin mund ta gjeni në portalin e konkurseve: konkursi.rks-gov.net si dhe Konkursin (pas hapjes  për aplikim) në faqen zyrtare të Universitetit: www.uni-prizren.com.

Procedura e zgjedhjes së kandidatëve dhe e drejta e ankesës 

Procedura e përzgjedhjes së kandidatëve sipas këtij konkursi dhe e drejta e ankesës realizohen në  përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, dispozitat e Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti”, Rregullores  për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik (të  cilën mund ta gjeni në faqen zyrtare: https://uni-prizren.com) dhe aktet tjera nënligjore.

Shpalljet e ngjashme

Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022
Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022
25/06/2022
24/06/2022