Konkurs për projekte të vogla shkencore

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Publikuar më
08/04/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  

Përshkrimi

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit / Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije / Ministry of Education, Science, Technology and Innovation

Departamenti i arsimit të lartë, shkencës dhe teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në mbështetje të Ligjit nr. 04/L-135 për Veprimtari Kërkimore Shkencore dt. 28 mars 2013 (Gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe Udhëzimit administrativ nr. 26/2016 i dt. 22.11.2016 për grante për projekte të vogla shkencore, shpall:

KONKURS
(Për projekte të vogla shkencore)

Me të cilin ftohen institucionet kosovare të shkencës dhe shkencëtarët kosovarë të cilët përkrahen nga ndonjë institucion kërkimore-shkencor, që të konkurrojnë për përfitimin e granteve shkencore në këto kategori:

 • Projekte të vogla shkencore (5000 deri 10.000 euro për projekt, me kohëzgjatje prej 6 deri në 12 muaj). Realizimi i projektit mund të shtyhet edhe pas kësaj periudhe, në qoftë se nuk mund të realizohet për shkaqe kohore p.sh. kushteve atmosferike. Në këto raste, projekti vazhdon edhe në vitin tjetër.

Projektpropozimi preferohet (por jo domosdoshmërisht) t`u përkas fushave prioritare shkencore sipas Programit Kombëtar të Shkencës ku përfshihen:

 • Burimet natyrore, energjia dhe mjedisi;
 • Prodhimi bujqësor dhe siguria e ushqimit;
 • Kërkimi mjekësor;
 • Studime ekonomike dhe sociale;
 • Studime gjuhësore, kulturore dhe historike;
 • Kërkime ndërdisiplinore për teknologjitë e komunikimit dhe informacionit.

Kushtet e veçanta të aplikimit:

 1. Aplikacioni i plotësuar dhe i nënshkruar nga bartësi dhe udhëheqësi i institucionit mbështetës dhe i vulosur;
 2. Kandidati duhet të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 3. Letërnjoftimi i aplikuesit (kopja);
 4. Bartësi të jetë me doktoraturë;
 5. Tre hulumtues të cilët janë të punësuar në të njëjtin institucion mbështetës;
 6. Inkuadrimi i së paku dy studentëve të masterit/doktoratës;
 7. Një ekspert i jashtëm i fushës;
 8. Shkresa nga dekani që projekti nuk është realizuar asnjëherë më parë në asnjë formë;
 9. Deklaratat e noterizuara të hulumtuesve në projekt;
 10. Deklarata formale e ekspertit të jashtëm;
 11. CV dhe publikime të bartësit dhe hulumtuesve të angazhuar në projekt;
 12. Lista e dokumenteve të dorëzuara;
 13. Lista e shkurtesave dhe citimeve;
 14. Aplikimi në formë elektronike;
 15. Projekti i dorëzuar në CD.

Aplikim i suksesshëm është çdo aplikim që i plotëson kushtet e parapara me UA për aplikim në projektet  e vogla shkencore.

Financimi:               

Kohëzgjatja:  minimale 6 muaj; maksimale 12 muaj.

Granti mbulon këto shpenzime që lidhen me projektin: pajisje të posaçme (pajisje laboratorike, mjete shpenzuese, softverë, libra, etj.), vizita afatshkurtra, konferenca ku prezentohen rezultatet e projektit përfitues, shpenzime udhëtimi dhe akomodimi, shpenzime të punës në terren, shpenzime për këshilltarët e jashtëm, pagesa për studentë të angazhuar në projekt.

Aplikimi - Dorëzimi i dokumenteve:

Konkurrimi i institucioneve të interesuara bëhet në bazë të dispozitave të Ligjit për Veprimtari Kërkimore-Shkencore si dhe në bazë të udhëzimeve përkatëse për secilën kategori të cilat mund të shkarkohen nga uebfaqja e MASH: www.masht-gov.net .

Afati për konkurrim për kategorinë projekte të vogla shkencore do të jetë nga data 07.04.2021 deri më datën 20.04.2021.

Dorëzimi i dokumenteve të kompletuara sipas Udhëzimit administrativ nr. 26/2016 të publikuar në uebfaqe dhe sipas kërkesave bazuar në Ligjin për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore  bëhet në zyrën e arkivit në MASH.

Përpos kësaj një version elektronik i projektpropozimit duhet të dorëzohet edhe në formë elektronike, në email adresën: sebahate.jupolli@rks-gov.net.

Kur bëhet dërgimi i aplikacionit  subjekti i email-it duhet të ketë këtë përmbajtje:

Aplikimi për projekte të vogla shkencore, së bashku me emrin dhe mbiemrin tuaj apo emrin e institucionit.

Përfituesit nga vitet e kaluara të cilat nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës  së nënshkruar, nuk do të përkrahen në këtë konkurs.

Udhëheqësi i projektit mund të jetë bartës i vetëm një projekti dhe që njëkohësisht nuk mund të jetë anëtar i ndonjë projekti tjetër. Gjithashtu, udhëheqësi i projektit nuk mund të konkurroj me projekt të ri dhe nuk mund të jetë anëtar i ndonjë projekti tjetër përderisa nuk e ka përmbyllur projektin paraprak.

Kriteri i vlerësimit:

Aplikacionet të cilat nuk i përmbajnë të gjitha dokumentet e kërkuara do të refuzohen automatikisht.

Aplikimet të cilat e kalojnë vlerësimin teknik, do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Arritshmëria shkencore dhe origjinaliteti i propozimit (cilësia e rezultateve të pritura, potenciali inovativ, cilësia dhe efikasiteti i metodologjisë, realizueshmëria);
 • Cilësia shkencore e partnerëve të projektit;
 • Prirja ndërdisiplinore e projektit;
 • Përbërja e stafit (p.sh përfshirja e hulumtuesve të rinj dhe femra);
 • Kapacitetet menaxheriale dhe financiare si dhe përkushtimi ndaj parimeve të qeverisjes së mirë (llogaridhënia, efiçienca, mosdiskriminimi, pjesëmarrja dhe transparenca).

Shënim: Për informacione më të detajuara lidhur me procesin e aplikimit, ju lutem vizitoni faqen zyrtare të MASH apo kontaktoni personin e autorizuar në Departamentin e arsimit të lartë dhe shkencës në MASH.

Dokumentacioni i pakompletuar dhe aplikimi me vonesë  nuk do të shqyrtohen.

Detajet e kontaktit:

Emri dhe mbiemri: Sebahate Jupolli Safçi
E-mail: sebahate.jupolli@rks-gov.net
Tel: +381 (0) 38 213 189
Adresa postare: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Rr. “Agim Ramadani” p. n. 1000, Prishtinë, Kosovë.

link icon Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

Mbështetës/e teknik/e   Prizren e re
28/07/2021
Roje Pylli   Gjilan e re
28/07/2021
28/07/2021
27/07/2021