Konkurs për praktikantë me pagesë (32)

lipjan
Komuna Lipjan
Publikuar
29/03/2022
Skadon
05/04/2022
Lokacioni
Lipjan
Kategoria
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Komuna e Lipjanit bazuar në nenin 16 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 dhe në mbështetje të neneve të neneve 13 dhe 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28 e datës 4 qershor 2008, dhe neneve 40 e 41 të Statutit Komunës Lipjanit 15Nr.110 78095 i datës 24.12.2021 shpall konkurs për praktikantë me pagesë

KONKURS PËR PRAKTIKANTË 

  • Titulli i vendit të Punës: Praktikant32 ( tridhjetë e dy pozita ) nga drejtimet e cekura: Fakulteti Juridik, Ekonomist, Fakulteti i Bujqësisë, Sociologjisë, Psikologjisë, Inxhinier i Ndërtimtarisë, Arkitekturës, Elektros.

  • Orari i plotë 40 orë në javë 
  • Kohëzgjatja e praktikes: 6 (gjashtë) muaj. 
  • Pagesa: 250 € (dyqind e pesëdhjetë euro) muaj

Dokumentet e kërkuara: 

  • Diploma Universitare dhe 
  • Dokumenti i identifikimit 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

  • Të ketë njohuri të përgjithshme
  • Të ketë aftësi komunikimi;
  • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave punës.
  • Shkathtësi kompjuterike aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit). 

Praktika profesionale synon përvetësimin efektiv të njohurive teknike, praktike dhe etike të profesionit. Aplikantët e suksesshëm do të sistemohen në Administratën e Komunës së Lipjanit dhe do të angazhohen të kryejnë detyrat e përgjithshme nëpër Drejtorate dhe sektorë për kryerjen e punëve profesionale. Pagesa e praktikantëve do të bëhet nga kategoria ekonomike - subvencionet e planifikuara për vitin 2022.

Data e mbylljes së konkursit 8 ditë nga shpallja në mjetet e informimit publik. Formularët e kërkesave janë në dispozicionin tuaj dhe mund t'i merrni në Qendrën për Shërbime me Qytetar në Komunë në sportelin Nr. 3 dhe po aty bëhet dorëzimi i aplikacioneve. Kërkesat e arritura pas afatit nuk do shqyrtohen. Kërkesat e pakompletuara refuzohen. Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do kontaktohen

**drejte aplikimi kane të gjithë shtetasit e Republikës se Kosovës të moshës madhore cilët kane zotësi për të vepriar, kane përgatitjen e nevojshme shkollore dhe aftësi fizike qe kërkohet për pozitën përkatëse".

Shpalljet e ngjashme