Ofrues i Shërbimeve – Ekipi mbështetës i TI-së (3)

akp e1622561520156
Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)
Publikuar
16/02/2022
Skadon
23/02/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 3, paragrafi 2 të Rregullores nr. 06/2020 angazhimin e Ofruesve të Shërbimeve (OSH) në procesin e likuidimit të Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH), Autoriteti i Likuidimit shpallë këtë:

Konkurs për Ofrues të Shërbimeve në procesin e likuidimit

 • Titulli i pozitës së punës Ofrues i Shërbimeve - Ekipi mbështetës i TI-së (për çeshtje të proceseve që ndërlidhen me likuidimin)
 • Kohëzgjatja e emërimit 6 mujor
 • Paga (bruto) përfshirë kontributet e punëdhënësit 450.00 Euro
 • Nr. i kërkuar 3
 • Data e njoftimit 16/02/2022
 • Afati për aplikim 23/02/2022
 • Institucioni Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)
 • Departamenti Departamenti i Administratës
 • Vendi i punës Prishtinë
 • Nr. i Referencës 16/02/2022

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Ekipi i Mbështetjes së TI-së (IT helpdesk) mirëmban rrjetin kompjuterik të të gjitha llojeve në Agjenci, duke ofruar mbështetje teknike dhe duke siguruar që e gjithë kompania të funksionojë pa probleme. Mbështetja e TI-së monitoron dhe mirëmban sistemin kompjuterik të kompanisë, instalon dhe konfiguron pajisje harduerike dhe softuerin, si dhe zgjidh problemet teknike.

Kërkesat e përgjithshme për pranim

 • Monitorimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të dhomës së konferencës (audio dhe video sistemet);
 • Monitorimi dhe mirëmbajtja fizike e rrjetit kompjuterik (nderrim i kabllove, switch-ave);
 • Montimi i kompjuterëve në zyra;
 • Lidhja, ndërrimi fizik i kompjuterëve, monitorave, ups-ave;
 • Asistencë gjatë instalimit dhe konfigurimit të kompjuterëve;
 • Dërgimi i pajisjeve të TI-së në zyrat regjionale;
 • Asistencë në kofigurim të fotokopjeve dhe printerëve;
 • Instalimi dhe konfigurimi i softuerëve, si Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Outlook), Pdf reader etj…
 • Lidhja e telefonave në zyra;
 • Lajmerimi në telefon.

Të zotëroj së paku një nga kërkesat e përgjithshme formale

 • Trajnime në Microsoft/Cisco apo sisteme tjera kompjuterike;
 • Punë praktike minimum 1 vit;
 • Diploma e shkollës së mesme: TI, informatikë apo relevante.

Kërkesa specifike

 • Përvoja në punë/aktivitet të ngjashëm do të konsiderohet përparësi.

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Aplikacioni i punësimit (konsiderohet si CV dhe vlerësohet nga Komisioni);
 • Dëshmi për përvojën e punës;
 • Kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar apo në procedurë penale; si dhe
 • çdo dokument që provon plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion.

Data e shpalljes së rezultateve të vlerësimit përfundimtar

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

Shpalljet e ngjashme

Punëtor/e psiko-social/e   Prishtinë e re
26/05/2022