Konkurs për bursa për studentët Komuna Gjilan

50x50 gjilan komuna
Komuna Gjilan
Publikuar
21/04/2022
Skadon
05/05/2022
Lokacioni
Gjilan
Kategoria
Lloji
Bursa  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë Rregullores Komunale për ndarjen e Bursave për Studentët e Komunës Gjilanit, Nr. 03/2021, neni 4 si dhe vendimit Kuvendit Komunës Gjilanit, 01 Nr. 016-35201 i datës: 31.03.2022, Drejtoria Komunale e Arsimit Gjilan shpall

KONKURS
PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDENTËT E KOMUNËS SË GJILANIT 

Sipas këtij konkursi, ndahen dyqind e tetëdhjetë e nëntë (289) bursa për studentët e Komunës Gjilanit, për vitin akademik 2021/2022 ( për afatin kohor : 01.09.2021 deri : 30.06.2022).

 • Njëqind e shtatëdhjetë e dy (172) bursa vlerë prej 600 euro (për dhjetë muaj nga 60 euro), për studentët e studimeve themelore Komunës Gjilanit cilët studiojnë Universitetet e Kosovës, jashtë Komunës Gjilanit;
 • Nëntëdhjetë e tetë (98) bursa vlerë prej 400 euro ( për dhjetë muaj nga 40 euro), për studentët e studimeve themelore Komunës Gjilanit, cilët studiojnë Universitetet brenda Komunës Gjilanit.
 • Nëntëmbëdhjetë (19) bursa vlerë prej 400 euro ( për dhjetë muaj nga 40 euro), ndahen për studentët e studimeve Master

Kriteret e Përgjithshme dhe të veçanta për të fituar bursën: 

 • Shfrytëzues bursave mund jenë vetëm studentët me vendbanim përhershëm Komunën e Gjilanit;
 • Shfrytëzues bursave studentore mund jenë vetëm studentët e rregullt;
 • Shfrytëzues bursave studentore mund jenë vetëm studentët e rregullt me notë mesatare nga 7.0;
 • Bursat do ndahen vetëm për studentët kanë mbaruar një vit e shumë studimeve;
 • Nuk mund jenë përfitues të bursës shumë se një student (aplikues) nga familja e ngushtë

Kriteret e veçanta për fituar bursën dhe poentimi

 • Studentët cilët studiojnë Universitetet Publike 1 pikë
 • Nota mesatare - poentimi bëhet mbi bazën e notës mesatare
 • Studentët cilët janë fëmijë dëshmorëve dhe veteraneve UÇK-së 1 pikë
 • Familjet kanë tre (3) studentë e tepër rregullt 1 pikë
 • Studentët me gjendje vështirë ekonomike 1 pikë
 • Studenti/ja i cili nuk i ka dy prindërit jetë 2 pikë
 • Studenti/ja i cili nuk e ka njërin nga prindërit jetë 1 pikë

Dokumentet e Nevojshme për Aplikim: 

 1. Certifikata e notave (origjinale);
 2. Certifikata mbi vendbanimin e përhershëm;
 3. Kopja e letërnjoftimit;
 4. Vërtetimi se studenti/ja ka regjistruar vitin akademik, i/e rregullt;
 5. Vërtetimi se aplikuesi është fëmijë i dëshmorit/es apo veteranit UÇK-;
 6. Dëshmi se familja i ka 3 studentë studime rregullta;
 7. Dëshmi r gjendjen e vështirë ekonomike ( vërtetimi i asistencës sociale apo ndonjë dëshmi tjetër për gjendjen e vështirë ekonomike);
 8. Dëshmi se studenti/ja nuk i ka dy prindërit apo njërin jetë.
 9. Kopjen e xhirollogarisë bankare e konfirmuar nga banka përkatëse

Konkursi mbetet i hapur për aplikim 15 ditë nga dita e shpalljes ueb faqen e Komunës si dhe mjetet e tjera informimit publik. Të gjithë studentët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara me dëshmitë e kërkuara dorëzohen pranë Qendrës për Shërbime me Qytetarë kuadër Drejtorisë për Administratë e Përgjithshme Gjilan

Shpalljet e ngjashme