Konkurs për bursa për studentë nga Komuna e Mitrovicës

Komuna e Mitrovicës së Jugut
Publikuar
25/02/2022
Skadon
09/03/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji
Bursa  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në nenin 58, paragrafi 1, pikat: b dhe d, të Ligjit Nr. 034L-040 Për vetëqeverisjen lokale, nenin 77, paragrafi 1, nënparagrafët: 1.2 dhe 1.4, të Statutit të Komunës Nr. 02-060101 0056607120-4, dt. 24.09.2020, nenin 5, të Rregullores Nr. 0272020 Për ndarjen e bursave për studentë, si dhe Vendimin c Kuvendit të Komunës Nr. 02-060701-0107630721-14 dt. 22.12.2021 Për shpalljen e konkursit për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2021712022: Kryetari i Komunës shpallë:

KONKURS
Për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2021/2022

 1. SHPALLET Konkursi për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2021/2022.
 2. Në këtë konkurs do të ndahen 75 (shtatëdhjetepesë) bursa për studentë në shumë mujore prej 70.00 € (shtatëdhjetë euro), të cilat ipen për periudhën kohore nga 1 Tetori deri më 30 Qershor.
 3. Për realizimin e së drejtës në bursë, kandidatët duhet t'i plotësojnë kriteret si në vijim:

Kriteret e përgjithshme:

 • Studentët/et, të kenë vendbanim të përhershëm në Mitrovicë
 • Përfitues të bursës studentore mund të jenë vetëm studentët e rregullt
 • Studentët që janë në marrëdhënie pune dhe që kanë të regjistruar Biznes Individual aktiv nuk mund të jenë përfitues të bursës
 • Studentët përfitues të bursës komunale nuk mund të jenë njëkohësisht edhe përfitues të ndonjë burse tjetër
 • Përfitues të bursës mund të jenë vetëm studentët e universiteteve publike:
 • Studentët duhet të dëshmojnë gjendjen ekonomike sociale të familjes
 • Përfitues të bursës do të jenë kandidatët që do të mbledhin më së shumti pikë
 • Në rast të pikëve të njëjta përparësi do t'i ipet studentëve të Fakultetit Teknik, Fakultetit të Shkencave Matematike-Natyrore, Fakultetit të Mjekësisë, apo studentit/es i cili është në vitin më të lartë të studimeve.

Kriteret e veçanta:

 • Përfitues me automatizëm të bursës do të jenë fëmijët, vëllezërit dhe motrat e dëshmorëve.

Për suksesin e arritur në studime kandidati fiton këto pikë:

 • Nota mesatare do të reflektohet si numër i pikëve shumëzuar me koeficientin 10
 • Studentët me notë mesatare 10.00 (dhjetë pikë zero zero) automatikisht janë përfitues të bursës.

Për rastet si në vijim kandidatët do të vlerësohen me këto pikë:

 • Kandidatët që në familjet e tyre kanë 2 (dy) e më shumë studentë të rregullt vlerësohen me 5 (pesë) pikë për secilin prej tyre.
 • Fëmijët e invalidëve të luftës vlerësohen me 10 pikë
 • Fëmijët e veteranëve të luftës vlerësohen me 10 pikë
 • Fëmijët e familjeve nën asistencë sociale vlerësohen me 10 pikë
 • Fëmijët pa njërin prind vlerësohen me 10 pikë
 • Fëmijët pa të dy prindërit vlerësohen me 15 pike
 • Studentët që kanë statusin e personave me aftësi të kufizuara vlerësohen me 20 pikë.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni (merret dhe dorëzohet në Zyrën Pritëse)
 • Vërtetimi se studentifja ka regjistruar vitin akademik 202172022 (origjinale)
 • Certifikata e notave (origjinale)
 • Kopja e ID-së së studentit
 • Vërtetimi që studenti nuk është përfitues i bursës universitare
 • Certifikata mbi vendbanimin e përhershëm
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Vërtetimi se aplikuesi është anëtar i familjes së ngushtë të dëshmorit, invalidit dhe veteranit të UÇK-së apo të të rënit civil të luftës:
 • Certifikata mbi gjendjen ekonomike (në emër të prindit), Gjendja ekonomike - financiare e familjes së kandidatitlës vërtetohet, sipas dëshmisë që lëshon Qendra për Punë Sociale në Mitrovicë edhe rekomandimi nga Kryetari i Këshillit të fshatit lagjes mbi gjendjen e pasurisë, por Komisioni ruan të drejtën të hulumtojë dhe vërtetojë gjendjen e vërtetë ekonomike-financiare të kandidatitres.
 • Vendimi mbi shfrytëzimin e ndihmës sociale.

Dokumentet e pa kompletuara nuk do të shqyrtohen.

Vlerësimi i aplikacioneve bëhet nga Komisioni për ndarjen e bursave, i formuar me Vendim të Kuvendit të Komunës. Komisioni është i obliguar që në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh nga momenti i mbylljes së këtij konkursi, duke u bazuar në kushtet dhe kriteret e përcaktuara me këtë konkurs dhe Rregulloren Komunale Nr. 0272020.

Pas përfundimit të procedurës së vlerësimit, Komisioni do të hartojë listën përfundimtare të kandidatëve përfitues të bursës, listë e cila do të shpallet në ueb faqen e Komunës dhe në tabelën e shpalljeve në Komunë.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë studentët/et e rregullt, banorë të Komunës së Mitrovicës së Jugut pa dallim etnik, gjinor, racor, fetar dhe politik, që janë të regjistruar në ndonjë nga fakultet e universiteteve publike në Republikën e Kosovës, në përjashtim të studentëve të cilët kanë regjistruar vitin e parë akademik, studentëve të studimeve master dhe post-diplomike. Ky konkurs zgjatë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita gipublikimit 'dhe shpallet në mjetet e informimit, në ueb faqe të Komunës

Shpalljet e ngjashme