Konkurs për bursa për studentë BA Komuna Vushtrri

komuna e vushtrrise e1623918908434
Komuna Vushtrri
Publikuar
30/03/2022
Skadon
13/04/2022
Lokacioni
Vushtrri
Kategoria
Lloji
Bursa  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë nenit 74 Statutit Komunës, Vendimit Kuvendit Komunës 01.Nr. 269/12, datë 27.09.2012 dhe bazë te Rregullores(KKV) NR.04/2020 për Ndarjen e B Nxënës dhe Shpërblimeve për Nxënës Komunës Vushtrrisë, protokolli 01 Nr.95/20, datë 28.05.2020, Vendimit nga Kryetari i Komunës, 02 Nr.441/22, datë 25.03.2022, Drejtoria për Arsim shpall

KONKURS

Për ndarjen e bursave për studentë rregullt niveli Baçelor, në Komunën e Vushtrrisë për vitin akademik 2021/2022. Vlera e bursës është 400 për vitin akademik

IBursa për studentë fëmijë dëshmorëve - 5

IIBursa për drejtime deficitare 

1. Fakulteti i SHMN Matematikë - 4

2. Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës:

a) Departamenti i Ndërtimtarisë - 4
b) Departamenti i Arkitekturës - 6

III. Bursa për drejtime të tjera

1. Fakulteti i Edukimit:

a) Programi fillor - 3

2. Fakulteti SHMN - 3.
3. Fakulteti Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike - 6
4. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike - 6
5. Fakulteti i Mjekësisë - 24
6. Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë - 3
7. Fakulteti i Gjeoshkencave - 2
8. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore - 2
9. Fakulteti i Arteve - 2

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim

  • Ekstraktin e lindjes
  • Deklaratën e bashkësisë familjare
  • Vërtetimin për statusin e studentit
  • Certifikatën e notave origjinale
  • Vërtetim nga fakulteti nuk merrni bursë nga fakulteti
  • Vërtetimin se është fëmijë i dëshmorit, invalidit, veteranit luftës , martirit luftës, ish burgosurit politikë, është person aftësi kufizuara, dëshminë se studiojnë bashku me një anëtarë/e nga e njëjta familje (nëse nga e njëjta familje janë dy e tepër studentë), vërtetimin se është nga familja me gjendje rëndë ekonomiko sociale, dëshminë se nuk i ka prindërit jetë
  • Aplikacioni merret zyrën e pranimit të Komunës-arkivës dhe dorëzohen këtë zyrë në afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit mediat publike
  • Dokumentet e pakompletuara nuk do shqyrtohen 

Shënim:

  • gjitha dokumentacionet e kërkuara duhet jenë origjinale
  • Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen

Shpalljet e ngjashme