Konkurs për bursa (80)

lipjan
Komuna e Lipjanit
Publikuar më
21/10/2020
Qyteti
Lipjan
Kategoria
Lloj listimi
Bursa  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së
Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020, Rregullores 15Nr. 670-47372 të datës 30.09.2020
për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të
Komunës së Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020 dhe Vendimit të Kryetarit të
Komunës Nr. 670-24576 të datës 22.06.2020 për caktimin e numrit të bursave dhe shumës financiare për një bursë për studentë për vitin akademik-shkollor 202072021, Drejtorati për Arsim i Komunës së Lipjanit shpallë:

KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDENTË TË KOMUNËS SË LIPJANIT

Komuna e Lipjanit ndanë 80 (tetëdhjetë) bursa për studentë të cilët studiojnë në Universitetet dhe Kolegjet e Republikës së Kosovës për vitin akademik 2020/2021. Vlera e bursës është 500 € për vitin akademik.

Kushtet dhe kriteret:

1. Të drejtë për të aplikuar për bursë komunale kanë studentë të cilët i plotësojnë këto
kushte:

 • Të jenë banorë rezident të Komunës së Lipjanit,
 • Të jenë të regjistruar në vitin akademik për të cilin ndahen bursat,
 • Të kenë çertifikatën e notave,
 • Të mos jenë shfrytëzues të ndonjë burse tjetër për vitin e njëjtë akademik
 • Të mos jenë të punësuar.

2. Niveli i studimeve për të cilën ndahet bursa është themelore (bachelor), studentë aplikues
duhet të jenë të regjistruar së paku në vitin e dytë të studimeve.

3. Studentët do të vlerësohen me pikë nga Komisioni duke u bazuar në sukseset e arritura në vitin paraprak në pajtim me kriteret e përcaktuar me dispozitat e Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020 dhe Rregullores 15Nr. 670-47372 të datës 30.09.2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020, në këto fusha të studimit:

Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Shkencave Sportive.
Fakulteti Juridik
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Filologji
Fakulteti i Edukimit
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Fakulteti Filozofik
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarise
Fakulteti i Mjekësisë
Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim:

 • Ekstraktin e lindjes
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Çertifikata mbi vendbanimin
 • Deklaratën e bashkësisë familjare
 • Certifikatën e notave
 • ID e fakultetit
 • Konfirmimin e llogarisë bankare
 • Vërtetim nga fakulteti që nuk merrni bursë nga fakulteti
 • Dokumentin zyrtar të lëshuar nga organi kompetent si dëshmi se është fëmijë i dëshmorit,
  invalidit , veteranit dhe martirit të luftës së UÇK, është person me aftësi të kufizuara, në
  asistencë sociale si dhe dëshminë se nuk i ka prindërit në jetë.

Aplikacioni merret në zyrën e pranimit te Komunës dhe dorëzohen ne ketë zyre në afat
prej 15 ditësh nga dita e publikimit.

Shënim:

 • Të gjitha dokumentacionet e kërkuara duhet të jenë origjinale
 • Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen

Shënim:

Rregulloren për Ndarjen e Bursave për Student mund ta gjeni në faqen e Komunës.

Listime të ngjashme

03/03/2021
01/03/2021
01/03/2021