Konkurs: 40 Bursa për vajza

kosovo logo 150x150 1
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Publikuar më
04/11/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Bursa  

Përshkrimi

MASH SHPALL KONKURS
PËR NDARJE TË 40 BURSAVE PËR VJAZA

Realizimi i të drejtës për bursë:

Të gjitha vajzat të cilat  kanë përfunduar shkollimin e mesëm të ulët,  të cilat i plotësojnë kushtet dhe kriteret e përcaktuara në konkurs, kanë të drejtë të aplikojnë për bursë :

 • Mekatronikë
 • Teknik i sistemeve të TIK dhe
 • Teknik i Informatikes se bizeseve.
 • Agrobiznes
 • Hortikulturë
 • Veterinari
 • Mbrojtje e bimëve
 • Përpunues i ushqimeve dhe profesionet e ngjashme
 • Teknologji ushqimore

Kushtet dhe kriteret

Për fitimin e bursës së MASH, kandidatet duhet ti plotësojnë këto kushte dhe kritere bazë:

  • Të jenë shtetase të Republikës së Kosovës;
  • Suksesi i shkollimit paraprak – klasat 6 – 9.

Dokumentacioni që kërkohet për aplikueset:

 1. Kërkesë për bursë, duke cekur edhe drejtimin për të cilin aplikon;
 2. Certifikatën e shkollës së mesme të ulët;
 3. Suksesi për klasat 6 - 9;
 4. Certifikatën e lindjes.

Procedurat e aplikimit

 • Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentacionit bëhet në IAAP
 • Drejtorët e IAAP-ve i dorëzojnë aplikacionet në MASH më 11.11.2020
 • Dokumentet e pakompletuara nuk shqyrtohen.

Konkursi do të jetë i hapur  prej  4 .11- 10.11 2020.

E drejta e ankesës: Kandidatët që kanë aplikuar për përfitim të bursës, kanë të drejtë ankese në afat prej 3 (tri) ditësh, pas shpalljes së rezultateve. Ankesat dorëzohen në arkivin e MASH, kati përdhes, zyra nr. 4 dhe shqyrtohen nga Komisioni për ankesa dhe parashtresa i MASH.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

01/12/2020
Vende të lira të punës (3)   Prishtinë e re
01/12/2020
Vozitës/e (2)   Prishtinë
30/11/2020