Klarinetist/e, Pianist/e

kamenice komuna e1609613174666
Komuna Kamenicë
Publikuar
23/05/2022
Skadon
30/05/2022
Lokacioni
Kamenicë
Kategoria
Muzikë  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008873
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/04/2022
Afati për aplikim: 23/05/2022 - 30/05/2022

bazë Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 Ligjit Punës Nr. 03/L-212, Nenit 5, pikës c. Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin Komunat e Republikës Kosovës, Nenit 1,2,3,4 Udhëzimit Administrativ Nr. 5/2015 për normativin e kuadrit profesional te arsimit professional neni 19 dhe Nenit 4 Udhëzimit Administrativ (MPMS) 07/2017 si dhe UA 1/2005 për mësim me zgjedhje MASHT-it, për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik

Komuna e Kamenicës SHPALL

KONKURS
PËR VENDIN E PUNËS

Niveli | Pozita | Periudha e Angazhimit | Vend i Lirë/ Zëvendësim | Numri i pozitave dhe numri i orëve 

  1. Klarinetist/e | Vend i lirë | Një (1Një me gjysmë normë (10 orë) | Kohëzgjatja Një me kohë caktuar (deri 22.04.2023)
  2. Pianist/e | Vend i lirë | 
  3. Një (1Një me gjysmë normë (10 orë) | Kohëzgjatja Një me kohë caktuar (deri 22.04.2023)

Kriteret e kualifikimit për Drejtimin Instrumental; 

Lënda Mësimore: Klarinet;
Master i Muzikës ( studimet e kompletuara për instrumentin klarinet

Lënda Mësimore: Piano;
Master i muzikës Piano ose master i pedagogjisë instrumentale (piano)
Master i muzikës Pedagogji e përgjithshme ( me punim masteri Pedagogji Pianistike

Aplikacioni i kompletuar duhet të ketë këto dokumente: 

  • Formulari i aplikimit i plotësuar (merret Komunë Qendra për Shërbime me Qytetarë)
  • Rezymeja personale (CV)
  • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë)
  • Diplomat e kualifikimit (ose çertifikatat), çertifikatat vend diplomës duhet jenë noterizuara te noteri.
  • Çertifikatat e trajnimeve akredituara nga MASHT, tjerat nuk do të merren parasysh gjatë procedurës para-seleksionimit.
  • Dëshmi përvojës punës vetëm institucione arsimore (vetëm kontrata ose vërtetimi i protokolluar nga punëdhënësi do merren parasysh), kundërtën asnjë document tjetër nuk do jetë relevant për para-seleksionim

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve: Përzgjedhja e kandidatëve do bëhet bazë kritereve përcaktuara nga DKA përputhje me Ligjet e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar dhe përputhje me Udhëzimet Administrative përkatëse. Kandidatët e kualifikuar me drejtime jo përkatëse dhe ata pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do merren shqyrtim

Sqarime shtesë: gjitha dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit. Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit aplikimit, aplikacionet e pakompletuara dhe ato dorëzohen pas afatit konkursit nuk do merren shqyrtim. Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm deklaruara pa dëshmi). Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë nostrifikuara diplomat nga MAShT

Për intervistë do ftohen ata kandidatë cilët i plotësojnë kushtet. Lista e ngushtë e aplikantëve ftohen për intervistë (me shkrim dhe me gojë) dhe orari i intervistave publikohet web faqen e Komunës Kamenicës

Konkursi për aplikim mbetet i hapur 8 ditë nga data 23.05.2022-30.05.2022. Aplikacioni i kompletuar (me gjitha dokumentet e kërkuara) duhet dorëzohet Qendrën për Shërbime me Qytetarë, në objektin e Komunës Kamenicës

Rezultatet shpallen web faqen e komunës Kamenicës https://kk.rks-gov.net/kamenice