Këshilltar/e për start-up

QKVP e1628493602963
Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)
Publikuar
14/03/2022
Skadon
05/04/2022
Lokacioni
Kosovë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Versioni SHQIP

  • Lënda: Thirrje e hapur për shërbime
  • Objektiva: Këshilltar për start-up

2020/419-488 - “Rritja e punësimit të personave me aftësi të kufizuara përmes zbatimit të planit lokal të veprimit për punësimin e PAK në Skenderaj dhe Vushtrri

(Aktiviteti: 1.9 – Shërbime këshillimi dhe monitorimi për nën-grante)

Pala kontraktuese: Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)

TERMAT E REFERENCËS

--

Verzija Srpski

  • Predmet: Otvoreni poziv za usluge
  • Cilj: Savetnik za pokretanje mikro preduzeća

Reference projekta:

2020/419-488: „Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz primenu lokalnog akcionog plana za zapošljavanje OSI u opštinama Srbica i Vučitrn”

(Aktivnost: 1.9 – Pod-grant za savetodavne usluge i praćenje)

Naručilac: Kosovski centar za samopomoć (KCSH)

PROJEKTNI ZADATAK

---

English version

  • Subject: Open Call for Services
  • Objective: Advisor in start-up of micro enterprises

2020/419-488 - “Increasing employability of people with disabilities through the implementation of the local action plan for the employment of PWD-s in Skenderaj and Vushtrri municipalities” (Activity: 1.9 – Sub-grant advisory services and monitoring)

Contracting Party: Kosovar Centre for Self-Help (KCSH)

TERMS OF REFERENCE