Kërkesë për shprehje interesit: KESIP

kosovo logo 150x150 1
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Publikuar më
02/10/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga grupi i Bankës Botërore për realizimin e projektit për përmirësimin e sistemit të arsimit (ESIP), dhe ka për qëllim që një pjesë të grantit ta përdor për ta përkrahur Ministrinë e Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë dhe shkollat e Kosovës.

Objektivi i nën-komponentit 1.3. (GZhSh) të projektit ESIP është forcimi i kapaciteteve të shkollave që financohen me fonde publike që t’i planifikojnë dhe t’i menaxhojnë burimet si dhe ta promovojnë angazhimin qytetar përmes pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve dhe komunitetit në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aktiviteteve të shkollës

Në kuadër të kësaj përkrahjeje do të realizohet prokurimi i shërbimeve të nevojshme;

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

Rojtar/e (5)   Suharekë
22/10/2020
20/10/2020
19/10/2020