Jurist për përfaqësime

KEDS Energy e1629815520926
KEDS Energy
Publikuar
09/02/2022
Skadon
23/02/2022
Lokacioni
Gjakovë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit të lirë të punës në Zyrën Ligjore,KEDS SH.A. më datë 09.02.2022 shpall vend të lirë pune:

Pozicioni i punës: JURIST PËR PËRFAQËSIME

Lokacioni dhe numri i pozitës: Distrikti i Gjakovës (1)

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Përfaqëson dhe mbron në Gjykatë lëndët civile, penale dhe përmbarimore të KEDS/KESCO;
 • Harton shkresat gjyqësore, paditë, propozimet për përmbarim, kallëzimet penale, ankesat dhe kërkesat që lidhen me lëndët gjyqësore;
 • Përgatit kundërshtime për lëndët gjyqësore, mbrojtjen dhe hartimin e shkresave për konteste civile, administrative dhe të marrëdhënies së punës;
 • Harton propozime për ekzekutim për mos pagesë të energjisë elektrike dhe padi tjera;
 • Mbron dhe përfaqësimin e kompanive KEDS/KESCO nga paditë prej palëve të treta;
 • Hulumton dhe analizon ligjet, procedurat dhe dokumentet tjera ligjore;
 • Dokumenton, regjistron dhe raporton për numrin e lëndëve të përfunduara në favor dhe kundër KEDS/ KESCO;
 • Përgatit raporte javore, mujore dhe vjetore për punët e Departamentit Ligjor;
 • Bën propozime për përmbarim në bazë të faturës (ekstraktit nga librat afariste), aktgjykimet penale si dhe paditë në bazë të aktgjykimeve penale;
 • Përgatit kallëzime penale për keqpërdorim të energjisë elektrike si dhe veprave penale ku KEDS është palë e dëmtuar, shkaktimi i rrezikimit të përgjithshëm si për palët e treta ashtu edhe ndaj KEDS;
 • Ndihmon në sigurimin e materialit për përpilimin e kontratave për shfrytëzimin e pronave, kontesteve pronësore, kompensimit të dëmit nga prona, etj;
 • Asiston dhe lehtëson procedurën përmbarimore për realizimin e borxhit për mos pagesën e energjisë elektrike;
 • Merr pjesë në mbledhje të organizuara me palët e treta;
 • Merr pjesë në negocime eventuale të kontratave sipas nevojës;
 • Kryen edhe detyra tjera ashtu siç i caktohen nga Menaxheri/Këshilltari i Përgjithshëm.

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET: 

 • Kualifikim Universitar, Fakulteti Juridik;
 • Provimi i përfunduar i Jurisprudencës;
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune në fushë Ligjore;
 • Eksperiencë për raste me Gjykatat për konteste të ndryshme;
 • Njohuri të mira të sistemit ligjor dhe ligjeve të Kosovës, veçanërisht ligjin mbi procedurën kontestimore dhe përmbarimore, ligjin për marrëdhëniet detyrimore, si dhe kodin penal dhe të procedurës penale;
 • Njohuri në hartimin e padive, propozimeve për përmbarim, kallëzimeve penale, përfshirë hartimin e shkresave dhe kërkesave, kundërshtimeve, që lidhen me lëndët gjyqësore;
 • Njohja e gjuhës Angleze dhe Serbe janë përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të paketës së MS Office;
 • Kategoria B e vozitjes është e domosdoshme;
 • Aftësi të mira të vendimmarrjes dhe aftësi për të vlerësuar rrezikun;
 • Të jetë person bashkëpunues, pozitiv dhe i hapur për punë ekipore.

SI TË APLIKONI? 

Për të aplikuar për këtë pozitë pune, ju duhet të dërgoni dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në;
 • Diplomën e kualifikimit dhe Certifikatën e provimit të Jurisprudencës;
 • Dëshmi nga përvoja e punës;
 • Certifikata/ Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata.

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen në këtë email adresë:
HR@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozitën për të cilën aplikoni, më së largu deri më datë: 23.02.2022, në ora 16:00.

SHËNIME ME RËNDËSI: 

 • KEDS ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikimin nga të gjithë personat e gjinisë femërore dhe mashkullore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
 • Aplikimet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikimet e mangëta refuzohen.
 • Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe të përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme

09/05/2022