Inspektor/e i/e Ndërtimit

Skenderaj YellowPagesKosovo 2666894972 e1604661197132
Komuna Skenderaj
Publikuar
06/06/2022
Skadon
30/06/2022
Lokacioni
Skenderaj
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009032
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 16/05/2022
Afati për aplikim: 06/06/2022 - 30/06/2022
Data e mbylljes para vazhdimit të afatit: 20/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002001 | RN00008202 | Inspektor i Ndërtimit | Profesional 1 | 7 | Komuna Skenderaj

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Skenderaj shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të inxhinierisë të Ndërtimit
 • Institucioni Komuna Skenderaj
 • Nr. i Referencës RN00009032
 • Kodi RPC0002783
 • Data e njoftimit 16.05.2022
 • Afati për aplikim 06.06.2022 - 30.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Inspektimi rreth lejeve të ndërtimit në zbatim të Ligjit, udhëzimeve administrative dhe rregulloreve që  kanë të bëjnë me ndërtimin;
 2. Inspektimi rreth kushteve të ndërtimit dhe lejeve urbanistike; 
 3. Inspektimi i zbatimit të planit urbanistik; 
 4. Inspektimi i fazave të ndërtimit në harmoni me lejen e ndertimit; 
 5. Kontrollimi i dokumentacionit tekniko-investues në bazë të cilit është dhënë leja e ndërtimit; 
 6. Ndalimi i ndërtimeve pa leje (procesverbalet, vendimet pë ndërprerje të punimeve, mbyllja e  vendndërtimit,largimi i personelit nga vendndërtimi);
 7. Nxjerja e vendimeve për rrënimin e objekteve pa lejeRrënimi i objekteve pa leje; 
 8. Marrja e masave për shkelësit e LIgjit ( shqiptimi i gjobave dhe inicimi i fletë paraqitjeve kundërvajtëse  në Gjykatë dhe të kallëzimeve penale ne Prokurori);
 9. Kryerja e punëve administrative në Drejtori. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimimi i kërkuar:. Diplomë/a të studimeve universitare,Fakulteti Inxhineri Ndertimi me të paktën 240  kredi/ECTS apo ekuivalente me to (Në rastin kur kreditë janë mbledhur si pasoje e dimplomës Bachelor dhe Master,  fusha e 

Diplomës Master të jetë e njëjtë apo vazhdim (specializim) i Diplomës Bachelor). 

 • Kualifikime të posaçme formale: 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku dy (2) vite përvojë pune profesionale në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike; 

 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose  analitike; 
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës; 
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të  dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 1. Njohuri dhe përvojë në fushën që mbulon inspektorati i ndertimit 
 2. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme; 
 3. Shkathtësi në komunikim planifikim të punës koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ; 
 4. Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale; 
 5. Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access). 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

14/06/2022