Subvencione me Inkubator për zogjë

64x64 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna e Gjakovës
Publikuar më
15/06/2021
Qyteti
Gjakovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Fermerë

Përshkrimi

Në bazë të nenit 17 të ligjit për Vetëqeverisjen Lokale nr. 034L-040 dhe nenit 16 të Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së re për ndarjen e subvencioneve të komunës së Gjakovës me nr. 017110-01-3560 të datës 04.02.2020 që ka të bëjë me Projektet nga veprimtaria e bujqësisë, DBPZHR shpallë këtë:

FTESË PUBLIKE

Ftohen shpezëtaret e komunës së Gjakovës që të aplikojnë për skemën e subvencioneve të Drejtorisë komunale për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural për mbështetjen e tyre me Inkubator zogjesh për 1056 veze (8 cope).

Fletë aplikacioni tërhiqet në zyrat e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
(DBPZHR) të komunës së Gjakovës.

Afati aplikimit: 15.06.2021 — 29.06.2021

Shpallja e plotë.