Inkasant/e

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Publikuar
06/04/2022
Skadon
21/04/2022
Lokacioni
Deçan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar nenin 8 Ligjit Nr.03/L-212 Punës, nenit 4 të UA 07/2017 për rregullimin e procedurave konkursit sektorin publik nenit 4 Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës punëtorëve KRU Hidrodrini Sh. A. Pejë, KRUHidrodrini Sh. A. publikon këtë

RISHPALLJE KONKURSI 

Pozita: Inkasant Njo Deçan
Ekzekutues : 1 (Një)
Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata lidhet për kohë caktuar (6 mujore ), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë

 • Leximi i ujëmatësave gjithë konsumatorëve për ujin e shpenzuar ka teren;
 • Shpërndarjen e faturave mujore te konsumatorve për ujin e shpenzuar;
 • Inkasimin e faturave mujore nga konsumatoret për ujin e shpenzuar;
 • T'i dorëzoj paratë e inkasuara në Kompani dhe mbaj shënime për inkasimin sipas procedurave;
 • Zbulimin , evidentimin si dhe paraqitjen e konsumatorëve te ri me ujëmatës apo pa ujëmatës, cilet janë te kyqur rrjetë pa pëlqimin lejen e kompanisë dhe shpenzojnë ujin e pijës;
 • Ka kontakte përditëshme me palë ;
 • Kryen punët dhe detyrat tjera cilat mund jenë përshkruara përshkrimin e bashkangjitur vendit punës ose caktuara nga punëdhënësi;
 • Për punën e tij i përgjigjet Shefit inkasimit

Kërkesat/Kualifikimet Profesionale

 • Diploma e shkollës mesme;
 • ketë përvojë pune kohëzgjatje prej 1 viti punë ngjajshme;
 • ketë aftësi mira komunikuese;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Çertifikatën kandidati nuk është nën hetime;
 • Dëshmi për përvojën e punës

Aplikacionet mund merrenë zyrën Burimeve Njerëzore te KRU "Hidrodrini"Sh. A. Rr" Lekë DukagjiniNr.156 Pejë dhe Web-faqen " Hidrodrini" Sh. A. www.hidrodrini.com. Aplikacionit i bashkangjiten kopje dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera nevojshme që kërkon vendi i punës për cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen KRU Hidrodrini" Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore pliko të mbyllur adresën: Rr." Lekë Dukagjini" nr.156 - Pejë (afër Patrikanës Pejës)

Shpallja do të jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, në shtypin ditore dhe Web - faqen www.hidrodrini.com Kandidatët që ftohen në intervistë janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët që hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim në afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Aplikacionet e derguara pas afatit të cekur më lartë nuk do të pranohen.Dokumentat jo të kompletuara do të refuzohen. KRU “ Hidrodrini" Sh. A. ofron mundesi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.