Infermier/e i/e Përgjithshëm/e

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Publikuar
25/02/2022
Skadon
11/03/2022
Lokacioni
Malishevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008207
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 26/01/2022
Afati për aplikim: 25/02/2022 - 11/03/2022

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 0GJL-114, të nenit 8 të Ligjit të Punës nr: 037L-212, në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr, 0772017 si dhe në bazë të rekomandimit nr. 07717 i datës: 24.01.2022 të DSHMS-së Komuna e Malishevës - QKMF “Dr. Shpëtim Robaj” shpall:

KONKURS PËR PLOTSIMIN E VENDIT TË PUNËS.

Titulli i vendit të punës: Infermier/e i/e Përgjithshëm/e në QKMF- Dr. “ Shpëtim
Robaj” — Malishevë.

 • Infermier/e i/e Përgjithshëm/e 1 pozitë e lirët

Institucioni: Komuna e Malishevës
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria Për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale- QKMF
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave (1) një.
Titulli i mbikëqyrësit Drejtori i QKMF-së
Grada/Koeficienti 4.8
Kohëzgjatja e emërimit Me kohë të pa caktuar
Periudha provuese 6 (gjashtë) muaj

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës:
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotëroj njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët.
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e veprave penale.
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.

Detyrat dhe përgjegjësitë.

 • Pranon dhe triazhon pacientët në QKMF
 • Përgatitë pacientët për vizitë mjekësore
 • Kryen punë administrative shëndetësore
 • Përgjigjet për participimin e pacientëve
 • Kryen sipas nevojës punët e kartotekës, intervencës, patronazhit, terrenit dhe edukimit
 • Bënë aplikimin e terapisë si dhe përcjelljen e shenjave vitale gjatë kohës së transportit të pacientëve,
 • Bënë bartjen e pacientëve prej shërbimit deri në ambulant dhe anasjelltas
 • Sipas urdhrit të shefit të mjekësisë familjare kryen edhe punë tjera
 • Për punën e vet i përgjigjet Kryeinfermierit dhe Shefit të Sektorit të Mjekësisë Familjare.

Dokumentet e nevojshme:

 • Diplomën e fakultetit te infermierisë ose diplomën e shkollës së mesme të mjekësisë.
 • Licencën e punës.
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës, diploma duhet njihet nga MPB.
 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Rezymeja personale (CV)
 • Certifikatën e lindjes,
 • Certifikatën që nuk është nënë hetime ose i dënuar (origjinali).
 • Letërnjoftimin të fotokopjuar .
 • Certifikatën e mjekut për punë (pas përzgjedhjes nga komisioni)

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen në rastin e intervistimit me shkrim.

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 25.02.2022 deri me dt: 11.03.2022 Aplikacionet merren dhe dorëzohen ne zyrën e personelit ne QKMF (ditëve të punës prej: 07 deri ora 15).

 • Konkursi shpallet në linkun: konkursi.rks-gov.net si dhe në tabelën e shpalljeve ne
  OKMF
 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të
  pranohen.

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022