Infermier/e

hani i elezit e1610131295562
Komuna Hani i Elezit
Publikuar
16/04/2022
Skadon
30/04/2022
Lokacioni
Hani i Elezit
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008623
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 17/03/2022
Afati për aplikim: 16/04/2022 - 30/04/2022

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, Ligjit të Punës Nr.03/L-212 nenit 8, Ligjit për Shëndetësi Nr. 04/L-125 nenit 1 pika 1.20 dhe nenit 69 pika 1.11, Udhëzimin Administrativ(MSH) Nr.02/2015 Organizimi, përcaktimi i shërbimeve dhe veprimtarisë së institucioneve të kujdesit parësor shëndetësorë neni 14 pika 1.7, Udhëzimit Administrativ(MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin publik, Komuna Hani Elezit shpallë:

KONKURS
(Për plotësimin e vendit të lirë të punës) 

Institucioni: Komuna Hani Elezit
Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
njësia/ sektori: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare "Dr.Menduh Kaloshi” Hani i Elezit,
Titulli i vendit të punës: Infermier/e
Numri i pozitave: Një (1) pozitë me afat të pacaktuar
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF-së
Koeficienti/Grada: H-68, Gr/St H-377/1
Orët e punës: 40 orë në javë

Kushtet e pjesëmarrjes rekrutim

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës
 • Diplomë universitare fushën e Infermierisë
 • Shkollim i mesëm fushën e Infermierisë
 • Licenca si profesionist shëndetësor
 • Patent Shoferi (e dëshirueshme

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Siguron mbrojtje primare shëndetësore
 • Cakton,planifikon implementon dhe vlerëson kujdesin ndaj sëmurit përputhje me politikën e aprovuar
 • Kontribuon krijimin e një mjedisi sigurt klinik për gjithë pacientët dhe kolegët.
 • administron terapinë e përshkruar përputhje me politikën institucionale.
 • Tu ofron pacientëve informata qarta lidhur me kujdesin i cili u ofrohet atyre.
 • përdorë dhe mirëmban në mënyrë sigurt gjitha pajisjet .
 • merr pjesë mbledhjet e ekipit kur është e nevojshme.
 • ruan konfidencialitetin e plotë për çështje kanë bëjnë me trajtimin e pacientit dhe punën e institucionit.
 • kryen dhe detyra tjera kërkohen nga mbykqyërsi për siguruar efikasitet lartë punë

Dokumentet e nevojshme

 • Dëshminë për shkollimin e mbaruar (e vërtetuar)
 • Licenca e Punës (e vërtetuar).
 • Dokumentin e identifikimit.
 • Patent Shoferi 
 • Çertifikatën mbi gjendjen shëndetësore
 • Çertifikatën nuk është nën Hetime
 • Çertifikatën dëshmon njohuri nga kompjuteri dhe njohuri tjera (e dëshirueshme

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 16.04.2022 deri 30.04.2022 (16:00). 

gjithë kandidatët e interesuar aplikacionin e punësimit mund ti marrin formë fizike pranë Qendrës për Shërbime me Qytetar Han Elezit kati i parë dhe plotësuar e dorëzojnë njëjtin vend, apo ti shkarkojnë portalin shtetëror https://konkursi.rks-gov.net Dokumentacioni i kandidatëve cilët nuk i plotësojnë kriteret e konkursit nuk do shqyrtohen ndërsa faza tjera rekrutimit do ftohen vetëm kandidatët i plotësojnë kriteret e futen listë ngushtë. Mirëpriten aplikacionet e femrave dhe meshkujve gjitha komuniteteve Republikës Kosovës.Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Konkursi dhe rezultatet shpallen linkun: https://konkursi.rks-gov.net/,webfaqen e komunës https://kk.rks-gov.net/haniielezit dhe tabelën e shpallies

Shpalljet e ngjashme

22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec
22/05/2022