Infermier/e (3)

Junik e1608734384375
Komuna Junik
Publikuar
16/04/2022
Skadon
30/04/2022
Lokacioni
Junik
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, nenin 8 Ligjit i Punës Nr. 03/L-212, si dhe mbështetje Udhëzimit Administrativ MPMS - nr 07/2017, r rregullimin e procedurave konkursit sektorin publik, Komuna e Junikut shpallë

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

 • Titulli i vendit punës: Infermier/e mjekesisë QKMF, "Dr. Ali Hoxha"- Junik
 • Institucioni: Komuna e Junikut,
 • Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF,
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik,
 • Numri i pozitave: (3) tri,
 • Titulli i mbikqyrësit: Kryeinfermierja e QKMF-
 • Grada/Koeficienti: H-68
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë pacaktuar 

Kushtet e përgjithshme dhe të veqanta për pranimin e zyrtarëve publik: 

 • jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • ketë zotësi plotë për vepruar
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me ligjin për gjuhët
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • mos ketë fuqi ndonjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas ligjit

Detyrat dhe përgjegjësitë për infermier/e 

 • Praktikon përputhjen me kodin etik dhe zbaton procesin e kujdesit infermieror dokumentuar
 • Reagon në mënyrë efektive për papriturat ose ndryshon situatën shpejtësi,
 • Komunikon mënyrë efektive me individët, pacientët apo familjen dhe ofron kujdes standartit lartë dhe dokumenton punën e bërë,
 • Ofron promovim dhe edukim shëndetësorë për individin, pacientin dhe familjen theks veqantë marrjen e rgjegjësisë,
 • Inkurajohet nga punë ekipore nga mjeku familjar dhe mjeku i përgjithshëm,
 • Ofron shërbimet e kujdesit antental dhe post-natal, imunizimin dhe vaksinimin,
 • Përgatit dhomën e ekzaminimit me pajisje dhe furnizime nevojshme kërkuar për vizitë, siston gjatë ekzaminimit procedurave kërkuara, si dhe administron terapin enterale dhe paranterale përshkruara nga mjeku familjar,
 • Kryen edhe punë administrative dhe vepron mënyrë profesionale dhe përputhje me gjitha rregulloret, procedurat dhe politikat e Ministrisë Shëndetësisë fuqi për KPSH-ën,
 • Zbaton detyrat e deleguara nga menaxheri pajtueshmëri me politikat shëndetësore fuqi, gjithnjë duke e ruajtur konfidencialitetin professional,
 • Realizon veprimin e duhur dhe sigurt, deponon dhe administron paisjet, barnat dhe gjitha informatat klinike mënyrë duhur dhe me një kosto efektive,
 • Zbaton protokollet e praktikave infermierore

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve: 

 • ketë kryer shkollën e mesme te Mjekësisë- drejtimi i përgjithshëm,
 • Të jetë Infermier/e i/e regjistruar dhe licensuar MSH
 • Të ketë shkathtësi pune i/e pa varur ekip
 • ketë njohuri punës kompjuter
 • ketë gatishmëri punoj gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo race

Dokumentet e nevojshme

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) kopje;
 • Diplomat e kualifikimit;
 • Kopjen e licencës;
 • Certifikata nuk jeni nën hetime (origjinal):
 • Vertetim nga Zyra e Punësimit,
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni.

Dokumentet duhet jenë kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit

Informata sakta dhe të vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 16.04.2022 deri me 30.04.2022 (16:00)

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren Zyren për shërbim me qytetarë, kati përdhese ndërtesën e administratës Komunën Junikut si dhe mund shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës Junikut, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Zyrën e Pranimit

Rezultatet shpallën linkun: https://konkursi.rks-gov.net

Kërkesat e dërguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen. - Për shkak numrit madh kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur listën e ngushtë do kontaktohen

Shpalljet e ngjashme

Teknik/e i/e farmacisë   Rahovec e re
22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec e re
22/05/2022
09/05/2022