Infermier/e

komuna mamushe e1623917594643
Komuna Mamushë
Publikuar
19/02/2022
Skadon
26/02/2022
Lokacioni
Mamushë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008145
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 20/01/2022
Afati për aplikim: 19/02/2022 - 26/02/2022

Në mbështetje nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, të nenit 8 të Ligjit të Punës 03/L-212, nenit 4 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave Të Konkursit në Sektorin Publik, datës 17.01.2022, Drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

Titulli I vendit të punës:

 • Nie (1) Infermier i/e në QMF-Mamushë

Detvrat dhe përgjegjësitë për Infermier:

 1. Pratikon në përputhjen me kodin etik dhe zbaton procesin e kujdesit infermieror të dokumetuar.
 2. Reagon në mënyre efektive për të paprituar ose ndryshon situatën me shpejtësi
 3. Vlerëson, planifikon, zbaton dhe rivlerëson kujdesin infermieror të offuar në përputhje me moshën, gjendjen fizike, psikosocial, kulturore dhe shpirtërore të individit/ pacientit dhe familjes, në pajtueshmëri me standardet e përcaktuara;
 4. Menaxhon rastet dhe avukon për të drejtat e tyre, duke qenë burim dhe person kontakti per ta.
 5. Kominikon në mënyrë efektive me individin/pacientin dhe familjen dhe ofron kujdes të standardit të lartë dhe dokumenton punën e bërë.
 6. Ofron promovim dhe edukim shëndetsore për individin/pacientin dhe familjen me theks të veqantë në marrjen e përgjegjësisë për vetëkujdes konform moshes dhe nevojave të identifikuar.
 7. Grumbullon dhe dokumenton të dhënat subjective dhe objective për individin/pacientoin dhe rishqyrton informatat themelore të individit/pacientit duke u përendruar në ambinetit ku jeton, vetëkujdesin dhe planifikimi e mëtutjeshëm.
 8. Ofron shërbimet për të prandaluar sëmundjen dhe për të avancuar dhe promovuar jëtë të shëndoshë dhe të sigurtë lidhur me:shëndetin riprodhues dhe planifikimin familjar.
 9. Ofron shrbimet e kujdesit ante, peri dhe post natal, imunizimin dhe vaksinimin, zhvilimin e fëmijeve, kujdesin për adoleshentë dhe të rinjë dhe shrbimin oral prevenues.
 10. Ofron shërbime infermierore duke përfshirë kujdesin shtëpiak pë: nëna dhe fëmijë, sëmundje kronike jo ngjitëse, shendet mendor dhe kujdesin terminal paliativ.
 11. Pregaditë dhomën e egzaminimit me pajisje dhe fumizime të nevojshme të kërkuar pë vizitë, gjthashtu asiston gjate egzaminimit dhe procedurave të kërkuara.
 12. Administron terapinë enterale dhe parenterale të përshkruara nga mjëku familjar me shkathtësi dhe përpikmëri.
 13. Respekton masat aseptike gjate marrjes së mostrave laboratorike përfhsire dhe kontrollën e kualitetit dhe mirëmbajtjen e të gjitha testeve të shpejta laboratorike/ diagnostike dhe informon menjëherë rezultatet me vlera jonormal të testeve laboratorike, të ordinuara nga mjeku familjar.
 14. Përmbanë konfidencialit të plotë per të gjitha cështjet që I përkasin individit/pacientit dhe familjes,veprimtarisë së KPSH, përveq nëse eshtë i/e autorizuar me shkrim nga menaxheri.
 15. Mbështet dhe kontibuon në hulumtime të kujdesit shëndetsorë , që ndërlidhen me dëshmitë për siguri dhe pratiken efektive.
 16. Inkurajohet nga puna ekipore.(mjekun familjarë, mjekun përgjitshëm, stomatologun, infermiert familjare, infermieret ne komunitet dhe asistet të stomatogut)
 17. Vlerëson efektivitetin e kujdesit të ofruar nga ekipi I mjeksisë familjare, Identifikon problemet dhe ndihmon për zgjtdhjen e tyre.
 18. Vepron në cilësinë e anëtarir të ekipit të mjeksisë familjare në përputhje me nevojat e institucionit për kujdesin sa më cilësore për individin/pacientin dhe familjen.
 19. Merr pjesë në takime konsulative,profisional komunikojnë qartë saktë dhe krijojnë klimë të mire punë që të rritë kënaqësitë e individit/pacianetit dhe familjes.
 20. Eshtë burim I njohurive dhe shkathtësive për anëtarë tjere të ekipit për të shkëbyer përvojat klinike.
 21. Vepron në mënyrë professionale duke rrespektuar rregularet për KPSH dhe vepron në përputhje me të gjtha rregulloret, procedurat dhe politkat e MSH në fuqi.
 22. Zbaton detyrat e deleguara nga menaxheri në pajtushmëri me politikat shëndetësore në fuqi, githnjë duke ruajtur konfidencialitetin professional.
 23. Punon dhe bashëpunon me profesionistet tjerë shëndesore në KPSH, duke përdorur mekanizmin për monitorimin e rezultatit të kujdesit ndaj individit/pacientit dhe familjes.
 24. Identifikon Rëndësinë e kërkimit pë të përmirisuar rezultatet e shëndetit për individin/pacientin.
 25. Realizon veprimin e duhur dhe të sigurtë, deponon dhe administron paisjet, barnat dhe të gjitha informatat klinike në mënyrë të duhur dhe me një kosoto efektive.
 26. Merr pjesë në zhvillimin dhe përpillimin e udhzimeve dhe protokolve të shkruara proceduareve dhe shrbimet infermierore.
 27. Zbaton protokolet e praktive infermierore të bazuar në dëshmi, mbledh të dhënat në mënyre sistematike, dhe vlerson të dhënat në aspektin fizik,socio-kulturot dhe mendorë për shëndetin _e individit/pacientit dhe familjes.
 28. Merrë pjesë në mbledhjet dhe aktivitet e ekipit të mjeksisë familjare për të përmisuar performancëne tij/saj dhe të institucionit.
 29. Ka qëndrim pozitiv drejt ndryshimeve në përmirësimin e kujdesit dhe ngritjes së cilësisë përmes EVM.
 30. Demonstron shkathtësi optimale klinike profesionale.
 31. Tregon aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP.
 32. Tregon përkushtim për ngritjen profesionale dhe përmirësimin e kompetencave.
 33. Respekton plotësisht konfidencialitetin.
 34. Shkrimi duhet të jëtë I qartë dhe I lexueshëm.

Kushtet dhe kriteret për Infermier/e:

 • Diploma e Noterizuar (Shkolla e mesme/Bachelore)- Drejtimi i Përgjithshëm.
 • Për kandidatët të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës e Kosovës , dokumentacionit duhet të I bashkangjitet edhe dokumeti I nostrfikimit të diplomës.
 • Licenca e Punës
 • Certifikata Shëndetësore
 • Certifikata që nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore (prizren)
 • Letërnjoftimi kopje.
 • Certifikata e lindjes -Pervoj Punes 1 vjet

Aftësitë:

 • Të ketë aftësi komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale.

Paga mujore për Infermier/e:

 • Koeficienti: H-377, Kodi H-68
 • Orari I Punës: 40 orë në javë (orari I plotë)
 • Kohëzgjatja e emërimit: Në kohë të pacaktuar

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi është i hapur 8 ditë kalendarike, e drejta për aplikim nga data 19.02/2022 deri me 26.02/2022 që konsiderohet si dita e fundit e konkurrimit.

Paraqitja e Aplikacioneve:

Aplikacionet mundë të merren në mënyrë fizike në zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Mamushes tek zyra te DSHMS dhe dorëzohen në të njëjtën zyre bashkë me dokumentet e kërkuar në konkurs.

Vërejtje:

Dokumentet e dorëzuara duhen të janë kopje të noterizuara ( Diploma dhe Licenca) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen,të gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në veb faqen e https://konkursi.rks-gov.net edhe https://kk.rks-gov.net/mamushe/ dhe në tabelen e shpalljeve të Komunës.

Shpalljet e ngjashme

09/05/2022