Infermier/e (2)

dragash logo min e1558652293568
QKMF Dragash
Publikuar
29/05/2022
Skadon
05/06/2022
Lokacioni
Dragash
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008907
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/04/2022
Afati për aplikim: 28/05/2022 - 04/06/2022

Duke u bazuar në par.1 dhe 2 të nenit 8 të Ligjit të Punes, neni 3 dhe 4 të Udhëzimit  Administrativ nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe në bazë  të kërkesës së Drejtorit të QKMF-së K Dragash , nr.02.111/01-8346/22 dhe 02.nr.111/01-8361/22 për  pranimin e dy punëtorëve në QKMF- Dragash,zyra e Shërbimit të Personelit pran K Dragash publikon  këtë ;

K O N K U R S 

 • Pozicioni; Infermier/e-, në QKMF Dragash
 • Numri i pozitave; 2 (dy pozita)
 • Niveli i pagës;Gr/st; H-377/1
 • Periudha e kontratës; dymbëdhjet muaj me mundesi vazhdimi
 • Vendi I punës; QKMF- Dragash
 • Orët e punës;40 ore ne javë 
 • Përgjegjës mbikëqyrës ;Drejtori i QKMF-së Dragash
 • Data e njoftimit; 28/04/2022- 27/05/2022
 • Afati per aplikim; 28/05/2022-04/06/2022 

Kualifikimet; Shkolla e Mesme e Mjeksis drejtimi infermieri ,të ketë licencë pune  

Detyrat dhe përgjegjësit: 

 • Pranon, dhe informon pacientin, hapë kartelën shëndetësore dhe merrë anamnezën orientuese.
 • Aplikon terapinë parenterale, bënë inhalimin, aplikon dhënien e oksigjenit, kryen sterilizimin  instrumenteve, bënë përpunimin dhe fashimin e plagëve, këshillon pacientin. 
 • Do të punojë si pjesëtar/e i/ e ekipit të kujdesit mjekësorë, në ofrimin e standardit me të lartë të  kujdesit shëndetësor të përqendruar në pacientin,duke sig. në çdo kohë kujdes të duhur dhe të  sigurt për pacientët.
 • Të caktojë, planifikojë, zbatoj dhe vlerësojë kujdesin ndaj të sëmurit në përputhje me politikën e  aprovuar.
 • Të kontribuojë në krijim të një mjedisi të sigurt klinik për të gjithë pacientët dhe kolegët.
 • Të marrë pjesë në aktivitetet e organizuara sipas programeve për njësi të caktuara me qëllim të  shkëmbimit të njohurive dhe informative në mes të personelit shëndetësor.
 • Të ruajë kofidencialitet të plotë për çështjet që kanë të bëjnë me trajtimin e pacientit apo punën e  institucionit, përveç në rastet kur ajo /ai autorizohet me shkrim, në përputhje me politikën  Institucionale.

Kushtet e Konkursit

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë nga dita e shpalljes,kërkesat e  parashtruara pas këti afati nuk do te pranohen.

Aplikacionet për aplikim merren në zyren e  Personelit nr.9 Kk. Dragash. 

Shpalljet e ngjashme

20/06/2022
14/06/2022