Higjienist/e

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna Podujevë
Publikuar
27/05/2022
Skadon
10/06/2022
Lokacioni
Podujevë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në Nenet 79 dhe 80 të Ligjit Nr. 06/L – 114 për Zyrtarët Publik të Republikës së  Kosovës, Nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës, në mbështetje të Udhëzimit  Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin  Publik, si dhe në bazë të kërkesës së QKMF-së, Komuna e Podujevës shpall: 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE 

 • Pozita: Higjienist/e - 1 (një) pozitë
 • Koeficienti: H - 314 / 1
 • Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6  (gjashtë) muaj.

Përshkrimi i detyrave të punës : 

 • Bën pastrimin e ordinancave, koridoreve dhe lokaleve të punës; 
 • Mbledh hedhurinat në lokalet e punës dhe i deponon në vendin e caktuar;
 • Bën pastrimin e nyjeve sanitare; 
 • Pastron oborrin e objektit; 
 • Në ordinancë dhe lokale të Administratës bënë pastrimin e inventarit, mjeteve të punës dyshemeve, mureve, dritareve, dhe inventarit tjetër që gjendet në lokal - ordinancë;
 • Kujdeset për ruatjen, mirëmbajtjen e inventarit dhe mjeteve të punës;
 • Punët e rëndomta të pastrimit i kryen për çdo ditë, ndërsa një herë në muaj bënë  pastrimin e përgjithshëm(gjeneral) të ordinancave, inventarit dhe mjeteve të tjera të  punës; 
 • Për punën e vet i përgjigjet Shefit të Shërbimit dhe Drejtorit. 

Kualifikimi i kërkuara: 

 • Diplomë e Shkollës së Mesme

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT 

Dokumentet e Kërkuara

 • Diploma e kualifikimit përkatës; 
 • Kopja e Letërnjoftimit; 
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime; 
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor që dëshmon  se gjendja e kandidatit është pa probleme shëndetësore (Kjo dëshmi sillet pas pranimit në  mardhënje pune të kandidatit); 
 • Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen. 

Afati i aplikimit: 

Data e njoftimit në webfaqen unike të procedurave të konkurimit https://konkursi.rks gov.net është prej dt. 27.04.2022 deri me dt.26.05.2022. 

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 15 ditë, nga data 27.05.2022 deri me datën 10.06.2022. 

Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në  web-faqe zyrtare të Komunës.  

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e  Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe  femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe  proporcional. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen. 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.  Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit  të Komunës. 

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë. Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në Drejtorinë për Shëndetësi dhe  Mirëqenie Sociale, në këtë numër të telefonit 038 200 41-005.  

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/