Grante për filmbërës të rinj

dokufest 150x150 1 e1611495003813
Dokufest
Publikuar më
25/10/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  

Përshkrimi

GRANTE PËR FILMBËRËS
MBËSHTJETJE E VALËS SË RE TË KINEASTËVE KOSOVARË
21 Oct, 2021

THIRRJE PËR APLIKIM

‘Promovimi i Shoqërisë Demokratike përmes Artit dhe Kulturës’ është një program i DokuFestit që synon t’u përgjigjet sfidave të shoqërisë bashkëkohore, të tilla si erozioni i institucioneve demokratike dhe mungesa e dialogut dhe gjithëpërfshirjes, duke shkrirë artet dhe kulturën me çështje më të gjera përkatëse shoqërore.

Një nga elementët kryesorë të këtij programi është dhënia e granteve për të mbështetur talentin lokal të tregimtarëve, regjisorëve dhe producentëve të rinj për prodhimin dhe shpërndarjen e tregimeve vendore në tregjet ndërkombëtare, duke promovuar kështu tregimet vendore të shikuara nga perspektiva e artistëve të rinj dhe kreativë.

Këto grante kanë për qëllim të sigurojnë financime alternative për prodhimin e filmave në Kosovë, për kineastët që mund të zhvillojnë dhe prodhojnë projektin brenda një afati të caktuar kohor. Përfituesit e këtyre granteve mund të jenë individë të cilët janë të gatshëm të angazhohen me producentë të rinj, përmes kompanive të regjistruara filmike.

KUSH MUND TË APLIKOJË?

Individët e lindur pas datës 31 dhjetor 1991 (shtetas të Republikës së Kosovës)

KOHËZGJATJA DHE BUXHETI

Individët mund të aplikojnë për financim për një periudhë deri në 12 muaj, përfshirë dorëzimin e pjesës përfundimtare të filmit. Buxheti maksimal i kërkuar për financim nga kjo thirrje nuk duhet të kalojë 10.000 EUR për grant.

DORËZIMI I APLIKACIONEVE

Aplikantët duhet të dërgojnë aplikacionet e plotësuara në apliko@dokufest.com. Do të merren parasysh vetëm aplikacionet që përmbushin të gjitha kërkesat e thirrjes të specifikuara në udhëzimet për aplikime dhe formularin e aplikimit. Çfarëdo pyetje që mund të keni për përgatitjen e aplikacioneve ose detajet e aplikacionit mund të dërgohen me email në apliko@dokufest.com.

SESIONI INFORMATIV

DokuFest do të organizojë një sesion informues në lidhje me procedurat e aplikimit pas publikimit të Thirrjes për Aplikim. Sesioni informativ do të mbahet në Kino Armata, Prishtinë, më 27 tetor 2021, në orën 15:00.

Më shumë informacion.

---

PODRŠKA NOVOM TALASU KOSOVSKIH STVARAOCA FILMOVA
POZIV ZA DOSTAVU APLIKACIJA

„Unapređivanje demokratskog društva upotrebom umetnosti i kulture“ je program DokuFesta koji ima za cilj da odgovori na izazove savremenog društva, poput erozije demokratskih institucija i nedostatka dijaloga i inkluzije, spajanjem umetnosti i kulture sa širim relevantnim socijalnim temama.

Jedan od ključnih elemenata ovog programa je dodela grantova za podršku lokalnim talentima mladih pripovedača, reditelja, producenata za produkciju i distribuciju lokalnih priča na međunarodna tržišta, promovišući na taj način lokalne priče posmatrano iz perspektive mladih i kreativnih umetnika.

Namera ovih grantova je da obezbede alternativna sredstva za snimanje filmova na Kosovu, za autore koji mogu da razviju i izvedu projekat u zadatom vremenskom okviru. Korisnici ovih grantova mogu biti pojedinci koji su spremni da sarađuju sa mladim producentima, preko registrovanih kompanija za produkciju filmova.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pojedinci rođeni nakon 31. decembra 1991. (državljani Republike Kosovo)

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Pojedinci će imati pravo da se prijave za finansiranje za period od najviše 12 meseci, uključujući isporuku konačne verzije filma. Maksimalni budžet koji se traži za finansiranje iz ovog poziva za jedan grant ne bi trebalo da prelazi iznos od 10.000 evra.

PODNOŠENJE PRIJAVA/APLIKACIJA

Podnosioci aplikacija treba da podnesu popunjene formulare na apliko@dokufest.com Razmotrićemo samo aplikacije koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvu za prijavljivanje i formularu aplikacije. Sva pitanja koja imate o pripremi aplikacija ili detaljima apliciranja za grant možete poslati putem emajla na adresu apliko@dokufest.com.

Više informacija.

---

GRANTS FOR FILMMAKERS
SUPPORT TO THE NEW WAVE OF KOSOVO FILMMAKERS
21 Oct, 2021

CALL FOR APPLICATION

‘Furthering Democratic Society through the use of Arts and Culture’ is a program of DokuFest that aims to respond to the challenges of contemporary society, such as, erosion of democratic institutions and lack of dialogue and inclusion, by merging arts and culture with wider relevant social issues.

One of the key elements of this program is provision of grants to support local talent of young storytellers, directors, producers for production and distribution of local stories to international markets, thus promoting local stories seen from the perspective of young and creative artists.

These grants are intended to provide alternative funding for filmmaking in Kosovo, for filmmakers who can develop and deliver the project within a set time-frame. Beneficiaries of these grants may be individuals who are ready to engage with young producers, through registered film production companies.

WHO CAN APPLY?

Individuals born after 31 December 1991 (citizens of the Republic of Kosovo)

TIMEFRAME AND BUDGET

Individuals will be eligible to apply for funding for a period of maximum 12 months including delivery of the final cut of the film. The maximum budget requested for funding from this call for one grant should not exceed EUR 10,000.

SUBMISSION OF APPLICATIONS

Applicants should submit the completed applications at apliko@dokufest.com Only applications that comply with all the requirements of the call specified in the guidelines for applications and application form will be considered. Any question you may have on the preparation of applications or grant application details can be sent via e-mail at apliko@dokufest.com.

Information Sessions

DokuFest will organize an information session about the application procedures after the publication of the Call for Application. The Information session will take place in Kino Armata, Prishtina, on 27 October 2021 at 15:00.

More information.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme