Grant Assistance for GGP for 2021/22

japan e1611494480696
Ambasada e Japonisë në Kosovë
Publikuar më
19/04/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare, Autoritetet Lokale, Institucionet Shëndetësore, Shkollat

Përshkrimi

Thirrje për projekte

Ambasada e Japonisë në Kosovë ju fton të aplikoni për grantet në kuadër të programit Grass Roots and Human Security Projects (GGP) për vitin 2021/22. 

Grass Roots and Human Security Projects (GGP) u prezantua për herë të parë nga Qeveria e Japonisë në 1989 me qëllim plotësimin e nevojave të ndryshme socio-ekonomike në vendet në zhvillim. GGP siguron ndihmë të pakthyeshme financiare për OJQ-të, Spitalet, Shkollat fillore dhe shoqata të tjera jofitimprurëse për të ndihmuar në zbatimin e projekteve të tyre të zhvillimit. Disponueshmëria e fondeve të GGP në secilin vend të pranueshëm i siguron ODA-së Japoneze një mjet të ri bashkëpunimi që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e komuniteteve.

Çdo lloj organizate jofitimprurëse kanë të drejtë të jenë përfitues të GGP. Kërkesa e vetme është që ato të jenë organizatë jofitimprurëse dhe që zbatojnë projekte zhvillimore në komunitet (qeveria qendrore, organizatat ndërkombëtare, individët dhe organizatat fitimprurëse, nuk kanë të drejtë).

Kush janë përfituesit e mundshëm?

 • OJQ ndërkombëtare ose vendore
 • Organizatat me bazë në komunitet (CBO)
 • Autoritetet lokale
 • Institucionet shëndetësore
 • Shkollat fillore dhe shkollat profesionale
 • (Shoqatat e tjera jofitimprurëse)

Shuma: Shuma maksimale e grantit për projekt është 10 milion Yen Japoneze, afërsisht e barabartë me 80,000 Euro përfshirë tarifën e auditimit. (Tarifa e auditimit për përfituesin mbulohet nga projekti)

Fushat kryesore të synuara:

 • Shkollat fillore
 • Kujdesi shëndetësor parësor
 • Ambienti
 • Mirëqenia Publike

* Lista e projekteve të mëparshme mund të gjendet në lidhjen më poshtë.

** Projektit qe synojne çështjet e ndërlidhura si barazia gjinore, rinia, përfshirja sociale inkurajohen shumë për të aplikuar.

(Ju lutemi vini re: artikujt e mëposhtëm NUK mbështeten financiarisht : TVSH (lirohen nga TVSH), mallrat e konsumit, makina të zakonshme, kompjuterë, kostot e mirëmbajtjes, kostot administrative etj.)

Afati: 31 Maj 2021

Ju lutemi dorëzoni aplikacionin tuaj me email në: embjp.ggp.ks@gmail.com Për te shkarkuar aplikacionin dhe per më shumë informata klikoni në: https://www.at.emb-japan.go.jp/jointad/kosovo/itpr_en/ggp.html

Tel: +383 (38) 600 433/600 995

---

Call for proposals 

Embassy of Japan in Kosovo invites you to apply for The Grant Assistance for Grass- Roots Human Security Projects (GGP) for the year 2021/22.

The Grant Assistance for Grass-Roots Human Security Projects (GGP) was first introduced by the Government of Japan in 1989 in order to meet various socio-economic needs in developing countries. The GGP provides non-refundable financial assistance to NGOs, hospitals, primary schools, and other nonprofit association to help implement their development projects. The availability of GGP funding in each eligible country provides Japanese ODA with a new means of cooperation that has a direct impact on the well-being of grass-roots communities.

Any type of nonprofit organization is eligible to be a GGP recipient. The only requirement is that it has to be a nonprofit organization implementing development projects at the grass-root level (central government, international organizations, individuals and profit-oriented organizations are not eligible).

Who are the potential recipients?

 • International or local NGOs
 • Community-based organizations (CBOs)
 • Local authorities
 • Health Institutions
 • Primary Schools and Vocational (VET) Schools
 • Other nonprofit associations

Amount: The maximum grant amount per project is 10 million Japanese Yen in general, approximately equivalent to Euros 80,000 including audit fee. (Audit fee for the project is covered by the grant)

Main Target areas:

 • Primary Education
 • Primary Health Care
 • Public Welfare
 • Environment

*List of previous projects can be found at the link below.

**Project targets at cross-cutting issues such as gender equality, youth, social inclusion is highly encouraged to apply.

(Please note: following items are NOT to be financed: VAT (can be exempted), Consumable Goods, Ordinary Cars, Computers, Operational and Maintenance costs, Administrative costs etc.)

Deadline: May 31th 2021

Please submit your application by email on: embjp.ggp.ks@gmail.com For grant application form and more information, please go to: https://www.at.emb-japan.go.jp/jointad/kosovo/itpr_en/ggp.html

Tel: +383 (38) 600 433 / 600 995