Gazetar/e (2) Radio

rtk kosove e1558652317876
Radio Televizioni i Kosovës
Publikuar
14/04/2022
Skadon
22/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RTK Rishpall 

KONKURS

për plotësimin e vendit të lirë të punës

Gazetar 2 (nr. 1027) – Redaksia në gjuhën boshnjake (Radio Kosova) 1 pozitë   

Detyrat

 • Shkruan dhe përgatit lajmet për transmetim;
 • Prodhon kronika duke shfrytëzuar teknikën prodhuese përkatëse;
 • Është përgjegjës për burimin e informacionit dhe zhvillimin e kronikës;
 • Kontribuon në planifikimin dhe mbulimin e ngjarjeve;
 • Përzgjedh materiale relevante për transmetim;
 • Rishkruan dhe korrigjon lajmet sipas kërkesës së eprorit;
 • Zhvillon intervista në studio dhe në lokacione të tjera;
 • Grumbullon njohuri të specializua sipas nevojës.

Kushtet

 • Kualifikimi superior profesional; 
 • Së paku gjashtë muaj përvojë pune në punë të ngjashme; 
 • Kultivimi i një standardi të lartë të gjuhës amtare në të shkruar dhe në të folur;
 • Njohuri e punës në kompjuter;
 • Njohuri e shkëlqyeshme e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar;
 • Aftësi për të punuar me ndërrime dhe me orar të zgjatur;
 • Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit;
 • Njohje dhe interesim lidhur me programin e përgjithshëm të RTK-së;
 • Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ;
 • Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë.

Për këtë vend të punës është e paraparë kontrata e punës me kohë të caktuar, me periudhë provuese prej tre  muajve. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë:  

 • një CV; 
 • dëshmitë e kualifikimit në origjinal ose të noterizuara;
 • certifikatë e lindjes, në origjinal ose e noterizuar; 
 • një kopje të letërnjoftimit;
 • një letër motivuese;
 • dy referenca;
 • dëshmi të përvojës;
 • dëshmi që nuk kanë qenë të dënuar për vepër penale dhe që nuk është nën hetime (të lëshuar gjatë muajit  të fundit para aplikimit), në origjinal ose të noterizuar;
 • aplikacionin i cili duhet të shkarkohet nga ueb-faqja e RTK-së: https://www.rtklive.com/sq/docs/2022-02- 05/231.doc

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet i skenuar, në mënyrë elektronike, përmes internet adresës  konkursradio@rtklive.com deri më 22.04.2022 në orën 16:00.  

Vetëm aplikacionet dhe dokumentet e dorëzuara përmes postës elektronike do të pranohen.  Aplikacioni dhe dokumentacioni i pakompletuar nuk do të merret në konsiderim.

Shpalljet e ngjashme

10/05/2022