Ftesë për shprehje interesi për recensentë

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
Publikuar
14/03/2022
Skadon
28/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

FTESË PËR SHPREHJE INTERESI

Për recensentë për vlerësimin e dorëshkrimeve, tekstet shkollore dhe materialet mësimore për klasën e 5 dhe për tekstet shkollore të cilat nuk kanë kaluar nga procesi paraprak,  në bazë të konkursit të shpallur më datë 15 dhjetor 2021, nga MASHTI.

Përshkrimi i përgjithshëm i angazhimit:

Recensentët do të jenë përgjegjës për vlerësim kritik dhe profesional të dorëshkrimit, tekstit shkollor apo materialit mësimor.

Kriteret e përzgjedhjes për recensentë:

 • Përzgjedhja e recensentëve dhe përcaktimi i ekipeve për fusha/lëndë të ndryshme do të bëhet sipas procedurave të përcaktuara me Ligjin nr. 02/L-67 dhe UA nr. 18/2018.
 • Recensentët duhet të kenë kompetencë profesionale për vlerësimin e aspekteve të caktuara të tekstit shkollor.
 • Recensentët kërkohet të jenë nga profilet si në vijim:
  • Mësimdhënës universitar/punonjës shkencor i lëndës përkatëse me gradën më të lartë shkencore;
  • Bashkëpunëtor shkencor me gradën më të lartë shkencore;
  • Studiues me gradën më të lartë shkencore;
  • Mësimdhënës i licencuar;
  • Pedagog shkollor;
  • psikolog shkollor;
  • Gjuhëtar.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Letërnjoftimi i vlefshëm i lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Formulari i aplikimit;
 • Dëshmi të kualifikimit;
 • Dokumente të tjera që vërtetojnë përmbushjen e kushteve të konkursit.

Shpjegime shtesë:

 • Afati për dorëzim të aplikacioneve është i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga data e publikimit.
 • Aplikacionet dorëzohen në kopje fizike në zarf të mbyllur në zyrën numër 4, në MASHTI. 
 • Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të informohen për rezultatin e aplikimit të tyre në kohën e duhur.
 • Aplikimet e pranuara pas përfundimit të afatit të aplikimit nuk do të merren parasysh.
 • Aplikimet që nuk janë në përputhje me udhëzimet e mësipërme të aplikimit ose nuk i plotësojnë kërkesat thelbësore të specifikuara në këtë Konkurs, nuk do të merren parasysh.