Ftesë për ofertë: Shërbime për Siguri të Informacionit (shtyrje afati)

KEP Trust
Publikuar më
28/06/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

SHTYRJE AFATI

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara të ofertojnë për aktivitetin e prokurimit, me titull:

“Shërbime për Siguri të Informacionit-KEP Trust”
me nr. reference 189/21

Kushtet e përgjithshme:

1. Çmimi duhet të kuotohet në Euro dhe në çmim duhet të përfshihen  të gjitha taksat tjera të aplikuara në Republikën e Kosovës

2. Oferta e juaj duhet te shoqërohet nga dokumentet si në vijim:

  • Çertifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Çertifikata e numrit fiskal;
  • Çertifikata e TVSH-së.

3. Kushtet e tjera janë të percaktuara në dosje.

Ofertat e mbyllura në zarfe, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-Trust , rr. “Pashko Vasa” nr.6 Prishtinë, ose përmes postes elektronike, në email adresen: prokurimi@keponline.net më së voni deri diten e Enjtë, 08 Korrik 2021, ora 16:00

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni përmes e-mailit, si në vijim: prokurimi@keponline.net