Ftesë për Ofertë: Furnizim me derivate të naftës

KEP Trust
Publikuar më
06/12/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë 

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Furnizim me derivate të naftës për nevoja të KEP Trust”
me numër reference:  KEP – 381/21

Derivatet e naftës janë të  dedikuara për të  gjitha veturat e KEP Trust ,të cilat ndodhen në të gjitha degët/filialet e KEP Trust në Kosovë, furnizim sipas nevojës edhe për sistemin e ngrohjeve qendrore dhe të gjeneratorëve gjatë periudhës së dimrit.

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimet duhet te jepen ne valuten EURO dhe ne çmim te perfshihet TVSH dhe te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne vend.
  • Info mbi Biznesin,Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe certifikata e TVSH-se
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyren e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-it, Rr. “Pashko Vasa ” Qyteza Pejton, kati i III-te  nr.6 Prishtinë, ose permes postes elektronike ne: prokurimi@keponline.net, më së voni deri diten e Hënë 13 Dhjetor , ora 16:00.

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mundë t’i adresoni  në: prokurimi@keponline.net