Ftesë për aplikim: trajnim dhe grant për masat agro-mjedisore (Shtyrje të afatit)

64x64 skat consulting 150x150 1
Skat Consulting
Publikuar më
06/10/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  

Përshkrimi

[English language version below]
[Verzija na srpskom jeziku ispod]

SKEMA E GRANTEVE KONKURUSESE
Njoftim për shtyrje të afatit të aplikimit

Programi Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë (MIRU-K) i njofton të gjithë të interesuarit për shtyrje të aftit të dorëzimit të aplikaiconeve lidhur me ftesën për shprehje të interesit. Afati i ri i aplikimit është data 29 Tetor 2021 deri në ora 16:30h. Aplikacionet dorëzohen përmes e-mail adresës kosovo@skat.ch ose drejtëpërdrejtë (me dorë) në zyrat e Skat Consulting Kosovo në adresën 136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, 10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës ose tek zyrat e Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK-së) në adresën Sfaraçak i Ulët nr.11, 42,000 Vushtrri, Republika e Kosovës;

Të gjitha kërkesat tjera dhe udhëzimet për dorëzimin e aplikacioneve mbesin të pa ndryshuara sikurse në Ftesën për Shprehje të Interesit publikuar me 06.10.2021.

MENAXHIMI I INTEGRUAR I RESURSEVE UJORE NË KOSOVË

SKEMA E GRANTEVE KONKURUSESE      

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Për pjesëmarrjen në programin e  trajnimeve dhe granteve për të mbështetur vendosjen e masave agro-ekologjike në pellgjet e lumit Ibër, Moravë së Binçës and Lepenc

- Cikli i parë –

Programi i finacuar nga Zvicra Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë (MIRU-K) (në tekstin e mëtejmë Programi ose MIRU-K) synon të ndërtojë kapacitete afatgjata të menaxhimit të resurseve ujore në nivel kombëtar në pellgjet e lumenjëve në përputhje me prioritetet socio-ekonomike dhe politike të Kosovës, si dhe nevojat e ardhshme të zhvillimit qëndrueshëm. Programi synon të ndihmojë në zëvendësimin e qasjes aktuale e cila është e fragmentuar me një qasje më gjithëpërfshirëse, me pjesëmarrje të lartë në menaxhimin e resurseve ujore në shkallën e pellgut të lumenjëve, duke përafruar me parimet e MIRU dhe Direktivës Kornizë të Ujrave të BE -së (EU WFD).

Pjesë e rëndësishme e Programit janë aktivitetet që synojnë qasje të ndryshme (prototipe) si dhe praktikave për zvogëlimin e ndikimeve (presioneve) nga ndotja që vie nga bujqësia në zonat e zgjedhura të Kosovës.

Si pjesë e Skemës së Granteve Konkurruese (SGK), Programi tani fton fermerët individualë të interesuar të paraqesin aplikimet për pjesëmarrje në program trajnimi dhe një program të mëvonshëm të granteve.

Trajnimet do të zhvillohen në objektin e IADK-së në Vushtrri ose në komunat e përzgjedhura brenda tri pellgjeve të lumenjëve.Transporti për në vendin e trajnimit, pavarësisht nga cila komunë vijnë është përgjegjësi e vetë fermerëve të përzgjedhur.

Me anë të kësaj Thirrje të Parë, Programi synon të zgjedhë deri në 60 prodhues, kultivues të mjedrës dhe mollës. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet sipas kritereve të paracaktuara. Fermerët e përzgjedhur do të bëhen partnerë të projektit në zbatimin e praktikave moderne bujqësore, të dizajnuara për të zvogëluar ndikimet negative në mjedis dhe për të përmirësuar cilësinë e prodhimit.

Zbatimi i trajnimit do të pasohet nga një test për të vlerësuar njohuritë e fituara të kërkuara për nevojat e zbatimit të praktikave të rekomanduara bujqësore. Bazuar në rezultatet nga testi, dhe sipas kritereve të tjera do të përzgjidhen gjithsej 30 prodhues bujqësor me kulturën e mjedrës dhe mollës nga të gjitha komunat e synuara dhe do të bëhen përfitues të grantit të Programit. Një parakusht për të qenë përfitiues i grantit është rezultati i marr nga testi, i cili duhet të jetë jo më pak se 30%.

Vlera e secilit grant do të jetë deri në 5,000 EUR dhe do të ndahet në dy pjesë, përkatësisht:

 • Pajisjet e detyrueshme (obligative) që do të përdoren për promovimin e praktikave bujqësore të paraqitura gjatë sesioneve të trajnimit, analizat e tokës dhe programet për plotësimin e nevojave të bimëve për ujë dhe materie ushqyese.
 • Pajisjet dhe materiali i negociuar do të ofrohet për secilin përfitues të grantit në varësi të nevojave specifike për zbatimin e praktikave të rekomanduara.

Secili nga përfituesit e përzgjedhur të granteve do të monitorohet në dy sezonet e ardhshme bujqësore dhe do të jetë i obliguar të zbatojë teknikat e sugjeruara të prodhimit në fushën e ujitjes, mbrojtjës dhe ushqimit/plehërimit të bimëve. Gjatë këtyre periudhave, ekspertet e jashtëm do të jetë në dispozicion të fermerëve për trajnime praktike dhe mbështetje specifike sipas kërkesës.

Propozimi për llojin e pajisjeve dhe materialeve që do të financohen nga Programi do të bëhet nga një ekip ekspertësh. Prokurimi i pajisjeve dhe materialit të nevojshëm do të kryhet nga Programi (nuk parashikohen transferime në para të gatshme për fermerët e përzgjedhur).

Trajnimet do të organizohen në periudhën Nëntor - Dhjetor 2021, ndërsa testimi do të organizohet gjatë muajit Janar 2022. Materialet e nevojshme për t'u përgatitur për testin do të jenë në dispozicion të të gjithë pjesëmarrësve në trajnim.

Kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve:

 1. Aplikacioni i kompletuar së bashku me të gjitha dokumentet përcjellëse të dhëna në aplikim;
 2. Kandidati duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç, por dhe jo më i vjetër se 65 vjeç;
 3. Vendndodhja e plantacioneve/parcelave bujqësore duhet të jetë në njërën nga pellgjet e synuara të lumenjve: Ibër, Morava e Binçës dhe Lepenc. - një listë e komunave nga të cilat fermerët kanë të drejtë të aplikojnë është bashkangjitur.
 4. Kandidati duhet të jetë një fermer individual me numrin e tij të regjistrimit të fermës, ose regjistrim biznesi - ndonjë formë e regjistrimit ligjor si fermer;
 5. Të ardhurat e familjes nga aktiviteti bujqësor të jenë së paku 30% të të hyrave totale të familjes në vitin e mëparshëm.
 6. Kandidatët që përfshijnë në aktivitetet bujqësore anëtarët e tjerë të familjes (një përjashtim nga ky rregull është kur familja ka një student/studente dhe/ose pensionistë), si dhe punonjës sezonalë dhe punonjës me orar të plotë. Familjet, ku më shumë se gjysma e anëtarëve të rritur sigurojnë të ardhura nga një burim tjetër (p.sh., punësimi) nuk mund të aplikojnë në këtë Thirrje.
 7. Kandidati duhet të jetë pronar i tokës, të ketë dokumentacionin e pronës që i përket një familje të ngushtë ose të ketë lidhur një marrëveshje qiraje për një periudhë të paktën 5 vjeçare duke filluar nga periudha e lidhjes së marrëveshjes me Programin;
 8. Pemishtet me mollë (plantacionet) duhet të kenë një sipërfaqe minimale prej 0.5 ha (të formuara nga një ose më shumë parcela nëse kufizohen me njëra -tjetrën dhe janë në pronësi ose janë marrë me qira nga i njëjti person).
 9. Pemishtet (plantacionet) me mjedër duhet të kenë një sipërfaqe minimale prej 0.25 ha (të formuara nga një ose më shumë parcela nëse kufizohen me njëra -tjetrën dhe janë në pronësi ose marrë me qira nga i njëjti person);
 10. Dendësia e pemishteve me mollë të jetë mbi 1.500 fidanë për hektar;
 11. Mosha e plantacionit të jetë në intervalin 2-15 vjet;
 12. Duhet të ketë qasje në një burim ujit (lum, pus, rrjedhje të ujit sipërfaqësor etj.) në parcelën/plantacionin;
 13. Distanca e parcelës së zgjedhur nga një burim sipërfaqësor i ujit (rezervuari, lumi ose trupi tjetër ujor sipërfaqësor) të jetë jo më larg se 5 km;
 14. Gatishmëri për bashkëfinancim (vetëm në rast të përzgjedhjes për dhënien e grantit). Bashkëfinancimi i pranueshëm përfshin pajisje dhe/ose investime në materiale (p.sh. plehra, mbrojtje të bimëve) për zbatimin e masave agro-mjedisore në përputhje me rekomandimet e ekipit të ekspertëve;
 15. Gatishmëria e kandidatit për të respektuar rekomandimet për zbatimin e masave agroekologjike në parcelën e zgjedhur, të ofruara nga ekipi i ekspertëve, si dhe për të mbajtur evidenca të proceseve në format e parapërgatitura dhe për t’i ndarë rregullisht ato me Programin dhe ekspertët e tij.

Në rastin e paraqitjes së një numri të madh të aplikacioneve, krahas kritereve të më sipërme, do të aplikohen kritere shtesë në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis për renditjen e kandidatëve (p.sh. erozioni, vendndodhja në lidhje me zonën ekzistuese të mbrojtur, etj. )

Për të forcuar rolin e grave në menaxhimin e burimeve në bujqësi, në renditjen e aplikacioneve është planifikuar të jepen pikë shtesë për aplikantet gra, si dhe familjet bujqësore që kanë një përqindje më të lartë të përfshirjes së grave. Në rast të pikave të njëjta në renditje, përparësi do t'i jepet familjeve me aplikuese të grave, një numër më të madh të grave dhe një pjesë më të madhe të të ardhurave bujqësore.

Aplikacioni për pjesëmarrje në program, mund të merret në formë elektronike mund te klikoni këtu.  Kopjet e printuara mund të merren nga zyrat e IADK-së, Sfaraçak i Ulët nr.11, 42000 Vushtrri, Republika e Kosovës, ose në zyret e Skat Consulting Kosovo, 136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Prishtinë, Republika e Kosovës. Nëse bëhet aplikimi në formatin e shtypur, aplikimi i plotësuar duhet të dorëzohet në dy kopje (në një nga gjuhët zyrtare): një (1) kopje origjinale dhe një (1) kopje në një zarf të mbyllur, jo më vonë se 20 tetor 2021 tek adresa:

136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo
e-mail: kosovo@skat.ch

Me titull "Aplikimi për trajnim dhe grant për masat agro-mjedisore"

Dorëzimi i aplikacioneve mund të bëhet në formë elektronike (kosovo@skat.ch), me postë ose drejtpërdrejt (me dorë) në zyret e Skat Consulting Kosovo. Për informacion më të detajuar në lidhje me kushtet dhe kriteret e njoftimit, ju lutemi kontaktoni:

Personi kontaktues: Edita Mahmuti, nr. i kontaktit +38344777036 (edita.mahmuti@iadk.org)

Shënim:

Bashkangjitur në këtë njoftim do të gjeni:

 1. Formularin e aplikimit
 2. Listën e komunave për pellgun lumor, fermerët e të cilëve kanë të drejtë për aplikim
 3. Harta e pelgjeve të lumenjve dhe komunave sipas pellgjeve të lumenjëve

[1] Programi MIRU-K është duke u zbatuar nga SKAT Consulting Kosovo Zbatimi i këtij aktiviteti të veçantë (Skema e Granteve Konkurruese) po mbështetet nga Konsorciumi EPICENTAR-IADK

---

INTEGRATED WATER RESOURCE MANAGEMENT IN KOSOVO

COMPETITIVE GRANTS SCHEME 

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

for participation in training and grants programme to support the introduction of agro-ecological measures in the Ibër, Morava e Binçës and Lepenc river basins

- First cycle -

The Swiss-funded Integrated Water Resources Management in Kosovo (IWRM-K) Program (hereinafter the Program or IWRM-K) aims to build long-lasting water resources management capacities at national and river basin levels in line with Kosovo’s socio-economic and political priorities, as well as the needs of future sustainable development. It aims to help replace the current fragmented approach with a more comprehensive and highly participatory approach of managing water resources at the river basin scale, aligned with the principles of IWRM and the EU Water Framework Directive (EU WFD).

Important part of the Program are activities aiming at prototyping approaches and practices for reducing the pressures from diffuse pollution from agriculture in selected areas of Kosovo.

As part of the Competitive Grants Scheme (CGS) the Program now invites interested individual farmers to submit applications for participation in a training programme and a subsequent grants programme.

The trainings will be conducted at IADK premises in Vushtrri or in the selected municipalities within the three river basins. Transportation to the training site, regardless of the municipality they come from, is the responsibility of the selected farmers themselves.

With this First Call, the Program intends to select up to 60 producers of raspberries and apples. The selection of candidates will be done according to pre-defined criteria. The selected farmers will become project partners in the implementation of modern farming practices designed to reduce the adverse impacts on the environment and improve quality of production.

The implementation of the training will be followed by a test to evaluate the acquired knowledge required for the needs of the implementation of the recommended farming practices. Based test results, and other criteria a total of 30 agricultural rasperry and apple growers from all targeted municipalities will become grant beneficiaries of the Program. A prerequisite for receiving a grant is a test score of at least 30%.

The value of each grant will be up to 5,000 EUR and will be divided into two parts, namely:

 • Mandatory equipment that will be used for the promotion of farming practices presented during the training sessions, as well as soil analyses & subsequent plant nutrition and irrigation programmes.
 • Equipment and material negotiated directly with each grant recepient depending on her/his specific needs for implementation of the recommended practices.

Each of the selected grant receivers will be monitored in the following two agricultural seasons and will be obliged to implement the suggested production techniques in the area of irrigation, protection and plant nutrition/fertilization. During these periods external expertise will be available to farmers for hands-on training and specific on-demand support.

The proposal for the type of equipment and materials that will be financed by the Program will be made by an expert team. The procurement of the necessary equipment and material will be performed by the Program (no cash transfers to the selected farmers are foreseen).

The trainings will be organized in the period November – December 2021, while the testing will be organized during January 2022. The materials needed to prepare for the test will be available to all participants on the training.

Criteria for selection of candidates:

 1. Fully completed application together with all attachments provided in the application;
 2. The candidate must be above 18 years, but and not older than 65 years;
 3. The location of the plantations / agricultural plots has to be in one of the targeted river basins: Ibër, Morava e Binçës and Lepenc. – a list of municipalities of which farmers are eligible for application is attached.
 4. The candidate must be an individual farmer with own Farm Registration Number, or Business Registration – any form of legal registration as a farmer;
 5. The household income from agricultural activity to be at least 30% of the total household income in the previous year;
 6. The candidates that involve in agriculture activities other family members (an exception to this rule is when the household has a student/s and/or a pensioner), as well as seasonal and full-time employees. Households, where more than half of the adult members provide income from another source (e.g., employment) cannot apply to this Call.
 7. The candidate needs to be the owner of the plot, own property documentation that belongs to a close family or have concluded a lease agreement for a period of at least 5 years starting from the period of entering to the agreement with the Program;
 8. Apple orchards (plantations) should have a minimum formed area of 0.5 ha (formed by one or more parcels if they border each other and are owned or leased by the same person).
 9. Raspberry orchards (plantations) should have a minimum area of 0.25 ha (formed by one or more parcels if they border each other and are owned or leased by the same person);
 10. The density of apple orchards to be above 1,500 seedlings per hectare;
 11. The age of the plantation to be in the range of 2-15 years;
 12. There should be access to an irrigation water source (river, wells, surface water flow etc.) on the plot/plantation;
 13. The distance of the selected plot from a surface water body (reservoir, river or other surface water body) to be at most 5 km;
 14. Willingness to co-finance (only in case of selection for grant award). Eligible co-financing includes equipment and/or investment in materials (e.g. fertilizers, means of protection) for the application of agro-environmental measures in accordance with the recommendations of the expert team;
 15. Willingness of the candidate to respect the recommendations for the application of the agro-ecological measures on the selected plot, provided by the team of experts, as well as to keep records of the processes on pre-prepared forms and to regularly share them with the Program and its experts.

In the case of a large number of submitted applications, in addition to the above, additional criteria related to the environmental impact assessment will be applied for the ranking of the candidates (e.g. erosion of the terrain, location concerning the existing protected area, etc.).

To strengthen the role of women in the management of resources in agriculture, in the ranking of applications, it is planned to award additional points to female applicants, as well as agricultural households with a higher percentage of women. In case of the same points in the ranking, preference will be given to households with female applicants, a larger number of women and a larger share of agricultural income.

The application form for participation in the program, in electronic form, can be obtained here. Printed copies can be obtained from the offices of IADK, Sfaraçak i Ulët no.11, 42000 Vushtrri, Republic of Kosovo, or in the officces of Skat Consulting Kosovo[i], 136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo. If in the printed format, the completed application should be submitted in two copies (in one of the official language): one (1) original copy and one (1) copy in a sealed envelope, no later than October 20th, 2021 to the address:

136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo
e-mail: kosovo@skat.ch 

Entitled "Application for training and grant for agri-environmental measures"

Submission of applications can be delivered electronically by email (kosovo@skat.ch), by post/mail or directly (by hand) at the premises of Skat Consulting Kosovo. For more detailed information about the terms and criteria of the announcement, please contact the following contact:

Contact person: Edita Mahmuti, tel. contact +38344777036 (edita.mahmuti@iadk.org).

Note:

Attached to this announcement you will find:

 1. Application form
 2. List of municipalities per river basin, farmers of which are eligible for application
 3. Map of river basins and the municipalities per river basin

[1] The IWRM-K program is being implemented by SKAT Consulting Kosovo. Implementation of this particular activity (Competitive Grants Scheme) is being supported by the Consortium EPICENTAR-IADK

---

ŠEMA KONKURENTNIH GRANTOVA

Obaveštenje o produženju roka za prijavu

Program Integrisano upravljanje vodnim resursima na Kosovu (IWRM-K) obaveštava sve interesovane o odlaganju podnošenja prijava u vezi sa pozivom za izražavanje interesa. Novi rok za prijavu je 29. oktobar 2021. do 16:30h. Prijave se podnose putem e-mail adrese kosovo@skat.ch ili direktno (ručno) u kancelarije Skat Consulting Kosovo na adresi Rruga Paško Vasa 136, prvi sprat, br. 5, 10,000 Priština, Republika Kosovo ili u kancelarije Inicijativa za Razvoj poljoprivrede Kosova (IADK) na adresi Sfaracak i Ulet br.11, 42.000 Vučitrna, Republika Kosovo;

Svi ostali zahtevi i uputstva za podnošenje prijava ostaju nepromenjeni kao u Pozivu za izražavanje interesa objavljenom 06.10.2021.

---

INTEGRISANO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA NA KOSOVU

ŠEMA KONKURENTNIH GRANTOVA 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

za učešće u programu obuke i grantova za podršku uvođenju agroekoloških mera u slivove reka Ibar, Morava i Lepenca

- Prvi ciklus -

Program Integrisano upravljanje vodnim resursima na Kosovu (IVRM-K) koji finansira Švajcarska (u daljem tekstu Program ili IVRM-K) ima za cilj izgradnju dugoročnih kapaciteta za upravljanje vodnim resursima na nacionalnom i na nivou rečnih slivova u skladu sa društveno-ekonomskim i političkim statusom Kosova kao i  prioritetima i zahtevima budućeg održivog razvoja. Program će pomoći da se dosadašnji selektivni pristup zameni sveobuhvatnijim i visoko participativnim pristupom upravljanja vodnim resursima na nivou rečnog sliva, kao  i da taj pristup bude u skladu  sa principima IVRM-a i Okvirnom direktivom EU o vodama (VFD EU). 

Važan deo Programa su aktivnosti koje imaju za cilj modeliranje pristupa i prakse za smanjenje pritisaka zbog difuznog zagađenja iz poljoprivrede u odabranim oblastima Kosova.

Kao deo Šeme konkurentnih grantova (CGS), Program sada poziva zainteresovane individualne poljoprivredne proizvođače da podnesu prijave za učešće u programu obuke i kasnijem programu grantova.

Obuke će se izvoditi u prostorijama IADK -a u Vučitrnu ili u odabranim opštinama u okviru tri rečna sliva. Prevoz do mesta obuke, bez obzira iz koje opštine dolaze, je odgovornost  samih odabranih poljoprivrednika.

Ovim Prvim pozivom Program namerava da odabere do 60 proizvođača malina i jabuka. Odabir kandidata vršiće se prema unapred definisanim kriterijumima. Odabrani poljoprivrednici postaće partneri na projektu u implementaciji savremenih poljoprivrednih praksi osmišljenih za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i poboljšanje kvaliteta proizvodnje.

Nakon sprovođenja obuke sledi test za procenu stečenog znanja potrebnog za potrebe primene preporučene poljoprivredne prakse. Na osnovu rezultata ispitivanja i drugih kriterijuma, ukupno 30 poljoprivrednih proizvođača malina i jabuka iz svih ciljanih opština postaće korisnici grantova Programa. Preduslov za dobijanje granta je minimum 30% tačnih odgovora na testu.

Vrednost svakog granta biće do 5.000 EUR i biće podeljena u dva dela, i to:

 • Obavezna oprema koja će se koristiti za promociju poljoprivredne prakse predstavljene tokom obuke, kao i za analizu zemljišta, naknadnu prehranu zemljišta i navodnjavanja biljaka.
 • Oprema i materijal pregovaraju se direktno sa svakim primaocem granta u zavisnosti od njegovih/njenih specifičnih potreba za sprovođenje preporučene prakse.

Svaki od odabranih primalaca granta biće nadgledan u naredne dve poljoprivredne sezone i biće u obavezi da implementira predložene proizvodne tehnike u oblasti navodnjavanja, zaštite i ishrane / đubrenja biljaka. Tokom ovog perioda, eksterna stručna podrška će biti dostupna poljoprivrednim proizvođačima  za praktičnu obuku i posebnu podršku na zahtev.

Predlog za vrstu opreme i materijala koji će se finansirati iz Programa sačiniće stručni tim. Nabavka potrebne opreme i materijala će se vršiti u okviru Programa (nisu predviđeni gotovinski transferi odabranim poljoprivrednim proizvođačima).

Obuke će biti organizovane u periodu novembar - decembar 2021. godine, dok će testiranje biti organizovano tokom januara 2022. Materijali potrebni za pripremu testa biće dostupni svim polaznicima obuke.

Kriterijumi za izbor kandidata:

 1. Potpuno popunjena prijava zajedno sa svim prilozima koji se nalaze u prijavi;
 2. Kandidat mora biti stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina;
 3. Lokacija plantaža / poljoprivrednih parcela mora biti u jednom od ciljanih rečnih slivova: Ibar, Morava i Lepenc. U prilogu se nalazi spisak opština iz kojih  poljoprivredni proizbođači mogu da se prijave.
 4. Kandidat mora biti individualni poljoprivrednik sa sopstvenim registracionim brojem farme ili registracijom preduzeća - bilo kojim oblikom pravne registracije kao poljoprivrednik;
 5. Prihodi domaćinstva od poljoprivrednih aktivnosti treba da budu najmanje 30% ukupnih prihoda domaćinstva u prethodnoj godini;
 6. Kandidati koji u poljoprivredne aktivnosti uključuju druge članove porodice (izuzetak od ovog pravila je kada domaćinstvo ima učenika/e i/ili penzionere), kao i sezonski i zaposleni sa punim radnim vremenom. Domaćinstva u kojima više od polovine punoletnih članova obezbeđuje prihod iz drugog izvora (npr. zaposlenje) ne mogu se prijaviti na ovaj poziv.
 7. Kandidat treba da bude vlasnik parcele, da poseduje imovinsku dokumentaciju koja pripada užoj porodici ili da ima zaključen ugovor o zakupu na period od najmanje 5 godina počevši od perioda zaključenja ugovora sa Programom;
 8. Voćnjaci jabuka (zasadi) treba da imaju minimalno formiranu površinu od 0,5 ha (formiranu od jedne ili više parcela ako se graniče jedna sa drugom i u vlasništvu su ili u zakupu iste osobe).
 9. Voćnjaci malina (zasadi) treba da imaju minimalnu površinu od 0,25 ha (formirana od jedne ili više parcela ako se graniče jedna sa drugom i ako su u vlasništvu ili zakupu iste osobe);
 10. Gustina zasada jabuka da bude iznad 1.500 sadnica po hektaru;
 11. Starost plantaže biti u rasponu od 2-15 godina;
 12. Trebalo bi da postoji pristup izvoru vode za navodnjavanje (reka, bunari, površinski tok vode itd.) na parceli/plantaži;
 13. Rastojanje odabrane parcele od površinskog vodnog tela (rezervoar, reka ili drugo površinsko vodno telo) najviše do 5 km;
 14. Spremnost na sufinansiranje (samo u slučaju izbora za dodelu granta). Prihvatljivo sufinansiranje uključuje opremu i/ili ulaganje u materijale (npr. đubriva, sredstva za zaštitu), za primenu agro-ekoloških mera u skladu sa preporukama stručnog tima;
 15. Spremnost kandidata da poštuje preporuke za primenu agroekoloških mera na izabranoj parceli, koje je dao tim stručnjaka, kao i da vodi evidenciju procesa na unapred pripremljenim obrascima i da ih redovno deli sa Programom i njegovim stručnjacima.

U slučaju velikog broja podnetih prijava, pored gore navedenih, za rangiranje kandidata biće primenjeni dodatni kriterijumi u vezi sa procenom uticaja na životnu sredinu (npr. erozija terena, lokacija koja se tiče postojećeg zaštićenog područja itd.). ). Za jačanje uloge žena u upravljanju resursima u poljoprivredi, u rangiranju prijava, planirano je dodjeljivanje dodatnih bodova kandidatkinjama, kao i poljoprivrednim domaćinstvima sa većim procentom žena. U slučaju istih bodova u rangiranju, prednost će se dati domaćinstvima sa kandidatkinjama, većim brojem žena i većim prihodom od poljoprivrede.

Prijava za učešće u programu, u elektronskoj formi, može se dobiti ovde. Štampane kopije mogu se dobiti u kancelarijama IADK -a, Sfaraçak i Ulët br.11, 42000 Vučitrn, Republika Kosovo, ili u kancelarijama Skat Konsalting Kosovo, 136 Rruga Paško Vasa, kati 1, br 5, Priština, Republika Kosovo. Ako je u štampanom formatu, popunjenu prijavu treba dostaviti u dva primerka (na jednom od službenih jezika): jednu (1) originalnu kopiju i jednu (1) kopiju u zatvorenoj koverti, najkasnije do 20. oktobra 2021. godine na adresu:

136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo
e-mail: kosovo@skat.ch

Pod nazivom „Prijava za obuku i grant za agro-ekološke mere“

Prijave se mogu dostaviti elektronski na mejl (kosovo@skat.ch), poštom ili direktno (ručno) u prostorijama Skat Consulting Kosovo. Za detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima oglasa, kontaktirajte sledeće kontakte:

Kontakt osoba: Edita Mahmuti, tel. +383 44 777 036 contact (edita.mahmuti@iadk.org).

Beleška:

U prilogu ovog oglasa naći ćete:

 1. Prijavni obrazac
 2. Spisak opština po slivu sa čije teritorije poljoprivredni proizvođači ispunjavaju uslove za prijavu
 3. Karta rečnih slivova i karta opština po rečnim slivovima
Prano njoftimet me email