Ftesë për aplikim për tender

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
Publikuar më
25/11/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

FTESË PËR APLIKIM

Në kuadër të Programit për Angazhim të Qytetarëve (Citizen Engagement Activity), Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) fton subjektet e regjistruara individuale ose konsorciumet e subjekteve të regjistruara të aplikojnë për një ose më shumë nga shërbimet e kërkuara më poshtë:

LOT I. Realizimin e anketës për të identifikuar njohuritë dhe perceptimet e qytetarëve në lidhje me shoqërinë civile dhe angazhimin qytetar, dhe kanalet e tyre të preferuara të komunikimit

LOT II. Hartimin e Strategjisë së Komunikimit

LOT III. Realizimin e anketës vjetore për nevoja të Strategjisë së Komunikimit dhe Monitorimit dhe Vlerësimit të programit

Informatat dhe dokumentacioni i detajuar mund të shkarkohen në:

https://www.kcsfoundation.org/activity/ftese-per-aplikim-12/

Afati i fundit për dërgim të aplikacioneve është data 8 Dhjetor 2021. Aplikacionet duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin e referencës RFP 02/2021 në subjektin e emailit. Aplikacionet pranohen vetëm në gjuhën Angleze.

Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.