FPO: Shërbime dizajni të materialeve promovuese

sos fshatrat
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Publikuar më
27/05/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Dizajn  
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

FTESË PER OFERTË

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë per aktivitetet e ndryshme si dhe aktivitetet ne kuadër të projekteve:

  • “Aksion i përbashkët për decentralizim”, projekt ky i financuar nga Bashkimi Europian dhe që zbatohet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me SOS Fshatat e Fëmijëve në Kosove, OFAP dhe KMOP e që për  qëllim ka të kontribuoj drejt procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë.
  • “Fuqizimi i të rinjve përmes mundësive të reja – YEEP”, projekt ky i cili do të zbatohet në Maqedoninë veriore, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi dhe në Kosovë nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, i financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillimor - BMZ dhe Fondit Hermann Gmeiner Gjermani – HGFD dhe ka për qëllim përmirësimin e mundësive për punësim dhe pjesëmarrje aktive të 1600 të rinjve në rrezik në tregun e punës.
  • "Avancimi i kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve “i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ne partneritet me HANDIKOS-Shoqata e Paraplegjikëve dhe Fëmijëve me Paralizë në Kosovë i cili ka për qëllim forcimin, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve në shërbimet sociale dhe organizatat e shoqërisë civile që ofrojneë shërbime për fëmijet.

Fton të gjitha kompanitë e specializuara /individë të interesuar për:

Shërbime Dizajni të materialeve promovuese

Të interesuarit mund të marrrin listën e specifikacionit çdo ditë pune në email adresën: procurement1@soskosova.org deri me datën: 02.06.2020

Dokumentet e nevojshme:

  • Oferta duhet të përmbajë: Certifikatën e NUI /apo nëse individ ID
  • Në ofertë të ceket edhe vlefshmëria e ofertës, duhet të jetë 30 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë
  • CV dhe Portofolio /për individ
  • Përshkrim i përvojes së punës dhe Portofolio / për kompani
  • Së paku dy referenca nga përvoja e mëhershme
  • Ofertat e pakompletuara nuk do të

Ofertuesi i përzgjedhur, para nënshkrimit të kontratës duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës dhe pronari i biznesit nuk janë nën hetime për vepra penale, si dhe vërtetimin tatimor.

Ofertat tuaja mund të i dërgoni deri me datën: 03.06.2020, në email adresën: procurement1@soskosova.org

Listime të ngjashme

20/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
15/10/2020