FPO: Konsulence Tatimore

kep trust1 e1562316200185
KEP Trust
Publikuar më
06/11/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikrofinanciar KEP Trust i fton firmat e licencuara te auditimit te paraqesin ofertat e tyre për shërbimet si në vijim:

“Konsulence tatimore”
me numër reference: KEP Trust—256/20

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Cmimet duhet të jepen në valutën EURO dhe në cmim të përfshihet TVSH dhe të gjitha taksat tjera të aplikueshme në vend;
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit e numrit fiskal dhe e TVSH-së;
  • Licenca për kryerjen e veprimtarisë;
  • Si dhe kushtet e tjera të përcaktuara në dosje.

Shënim:

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyrën e Administratës — KEP HQ, të dorëzohen në Zyrën Qëndrore të KEP Trust, Rr.“Pashko Vasa” Nr. 6 , kati i IIIte Qyteza Pejton- Prishtinë, ose permes postes elektronike: prokurimi@keponline.net, më së voni deri:

E Hënë, 16 NENTOR 2O2O, ora 16:OO.

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mund t'i adresoni si ne vijm: prokurimi@keponline.net

Listime të ngjashme

27/11/2020