FPO: Furnizim me server, liçenca dhe pajisje të rrjetit

kep trust1 e1562316200185
KEP Trust
Publikuar më
16/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  
Kriteret
Biznese

Përshkrimi

FTESË PËR OFERTË

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara të ofertojnë për aktivitetin e prokurimit me titull:

Furnizim me server, liçenca dhe pajisje të rrjetit - Firewall, për nevoja të KEP Trust
me nr. reference 202/20

Kushtet e përgjithshme:

1. Çmimet duhet të kuotohen në Euro dhe në çmim duhet të jetë e përfshirë TVSH-ja dhe te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne vend

2. Oferta e juaj duhet te shoqërohet nga dokumentet si në vijim:

  • Çertifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Çertifikata e numrit fiskal;
  • Çertifikata e TVSH-së.

3. Kushtet e tjera janë të percaktuara në dosje.

Ofertat e mbyllura në zarfe, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-Trust , rr. “Pashko Vasa”
nr.6 Prishtinë, më së voni deri diten e Enjtë, 22 Tetor 2020, ora 16:00

Informacionet në lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni përmes e-mailit, si në vijim:
prokurimi@keponline.net

Listime të ngjashme

22/01/2021
21/01/2021
Mjek/e - Internist/e   Junik e re
21/01/2021
Mjek/e - Pediatër/re   Junik e re
21/01/2021