Endokrinolog/e, Psikiatër/re, Higjienistë (3)

qkuk 1 e1632724536844
Spitali i Përgjithshëm Gjilan
Publikuar
22/04/2022
Skadon
29/04/2022
Lokacioni
Gjilan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008671
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/03/2022
Afati për aplikim: 22/04/2022 - 29/04/2022

bazë nenit 67 paragrafi 1, paragrafi 3 pika 3.2, paragrafi 5 dhe 7, nenit 68 paragrafi 1, nenit 69 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtar Publik, nenit 62 paragrafi 6 Ligjit Nr.04/L-125 për Shëndetësi, nenit 10 paragrafi 1, nenit 11 paragrafi 1,2 nenit 13 paragrafi 1 dhe 3 i Statutit SH.S.K.U.K-, nenit 13 dhe 22 Statutit Spitalit Përgjithshëm Gjilan dhe kërkesës aprovuar nga Bordi i SH.S.K.U.K për shpallje Konkursit me nr.protokolli 758 dt.14.03.2022, Këshilli Drejtues - UD Drejtori i Spitalit Përgjithshëm Gjilan 22.03.2022, publikon

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË KOHË TË PACAKTUAR 

Institucioni : Spitali Përgjithshëm Gjilan

Titulli i vendit të punës: 

 • 1 (Një ) - Mjek Specialist Endokrinolog
 • 1 (Një ) - Mjek Specialist Psikiatër 

Raporton: Shefit Repartit ( Internës-Psikiatrisë )
Kontrata: Për kohë pacaktuar
Kategoria funksionale/grada: 8.4
Numri referencës758-14/03.202

Qëllimi kryesor i vendit të punës:

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore kuptimin cilësor, bazuar nivelin profesional kërkohet për gjithë profesionistët shëndetësorë

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës - Mjek Specialist Endokrinolog / Psikiatër :

Kryen vizita rregullta dhe punë brenda spitalore dhe ambulantore, sipas orarit punës, Kryen konsultime dhe vizita repartet tjera sipas nevojës, Kryen ekzaminimin mjekësor pacientit, mbledh dhëna për sëmundjen (diagnostifikim) dhe përcakton diagnozën, Përcakton dhe kryen trajtimin (terapinë) për sëmundjet e zbuluara, çrregullimet ose lëndimet, Dokumenton ekzaminimet e vazhdueshme mjekësore pacientit, gjetjet, diagnozat dhe trajtimin e përshkruar, si dhe kujdeset për trajtimin e pacientëve, Monitoron dhe vlerëson efektet e trajtimit terapeutik, Merr pjesë trajtimin e pacientëve me bazë ekipore - konziliare, Bën trajtimin e sëmurëve sipas protokolleve moderne specifike për lëmin e Psikiatrisë dhe Endokrinologjisë. Organizon intervenimin e shpejtë, vendosjen e terapisë urgjente sëmurëve rëndë

Regjistron gjitha dhënat sistemin e informimit shëndetësor (SISh), Përgatit fletëdaljen (fletë lëshimin) për pacientët e hospitalizuar dhe raportin mjekësor për pacientët ambulatorë, Respekton kodin e mirësjelljes, kujdesit dhe respektimit të pacientit dhe personelit, Përcakton radhën dhe planin e ekzaminimeve kliniko-laboratorike, Mbikëqyr realizimin e detyrave ditore punës stafit, Jep mendime profesionale punën e komisioneve ndryshme, përfundimin e ditës punës kalon informatat te stafi kujdestarë për ngjarjet dhe gjendjen e pacientëve, Bashkëpunon me shërbime tjera profesionale institucion, Ruan konfidencialitet plotë për çështjet kanë bëjnë me trajtimin e pacientit apo punën e institucionit, përveç rastet kur autorizohet me shkrim, përputhje me rregullat institucionale

Shkollimi - Përgaditja profesionale

Përveç kushteve të përgjithëshme kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:

Kandidati nën pikën 1 dhe 2

 • Duhet ketë kryer fakultetin e Mjekësisë Specializimin nga Endokrina / Psikiatria (diploma e fakultetit Mjekësisë, Çertifikata e Specializimit kopje e noterizuar)
 • Licenca e punës me afat
 • Letërnjoftimi kopje
 • Çertifikatën e lindjes
 • Çertifikatën e lëshuar nga Gjykata nuk jeni i/e dënuar ose nën hetime
 • Njohja e një gjuhe huaj (e preferuar )
 • Njohja e punës me kompjuter programeve word, exel, powerpoint )

Institucioni : Spitali Përgjithshëm Gjilan,
Titulli i vendit të punës: 3 ( Tre ) punëtorë e mirëmbajtës të higjienës).
Raporton :  Shefit të shërbimit teknik
Kontrata: Me kohë pa caktuar
Kategoria Funksionale/Grada: 4
Nr referencës758-14/03.202

QËLLIMI I POZITËS

realizojë detyrat e pastrimit brenda objekteve Spitalit nën udhëheqjen e mbikëqyrësve për pastrim duke siguruar mirëmbajtjen e nivelit lartë pastërtisë

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës punëtorë e të higjienës:

 • Çdo ditë kryen dezinfektimin e nyjeve sanitare,
 • Kujdeset për pastërtinë e dhomave pacientëve dhe korridoreve
 • Ndihmon bartjen e pacienteve vdekur deri morgun e spitalit
 • Mbledh mbeturinat nëpër reparte dhe i bartë deri vendin për deponi mbeturinave,
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave dhe nevoja tjera dalin kuadër shërbimit teknik e përcaktohen nga udhëheqësi
 • Shefi i shërbimit teknik

Shkollimi - Përgaditja profesionale:

 • Diploma e shkollës Fillore ( kopja e noterizuar )
 • Letërnjoftimi kopje
 • Çertifikatën e lindjes
 • Çertifikatën e lëshuar nga Gjykata nuk jeni i/e dënuar ose nën hetime

Procedura e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: 

drejtë aplikimi kanë gjithë Shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore plotësojnë kushtet e Konkursit dhe kanë aftësinë për kryerjen e detyrave punës

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen Arkivin e Spitalit Përgjithshëm Gjilan, rruga Idriz Seferi nr. 10

Data e mbylljes Konkursit

Konkursi mbetet i hapur për aplikim 8 ditë kalendarike pas kalimit afatit prej 30 ditësh kalendarike nga dita e aplikimit (shpalljes) nga NJBNJ në web faqe - SIMBNJ, (shpallja SIMBNJ nga data 22.03.2022 deri 21.04.2022 - 30 ditë kalendarike e nga data 22.04.2022 deri 29.04.2022 është afati 8 ditë kalendarike për marrje dhe paraqitje aplikacioneve për pozitat e shpallura punës Arkivin e Spitalit Përgjithshëm Gjilan)

Verifikimi i aplikacioneve bëhet nga NJBNJ, aplikacionet e pakompletuara si dhe ato pas afatit nuk do merren shqyrtim

Kandidatët i plotsojnë kriteret e Konkursit do t'i nënshtrohen testit me shkrim.