Elektricist/e

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini SHA
Publikuar
17/05/2022
Skadon
31/05/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8 të Ligjit Nr.03/L-212 të Punës , nenit 4 të UA 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik nenit 4 Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës të punëtorëve të KRU “ Hidrodrini Sh. A. Pejë , KRU “ Hidrodrini Sh. A. publikon këtë

KONKURS 

Pozita: Elektricist.
I përgjigjet: Inxhinierit Elektrikës Impiantin për Ujëra Ndotura (ITUN).
Ekzekutues: 1 (Një).
Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata lidhet për kohë caktuar (6 mujore), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë: 

 • Mbështet Inxhinierin e Elektrikës
 • Instalon, kryen riparime dhe mirëmbajtje sistemeve dhe pajisjeve elektrike
 • Përdor pajisje testuese elektrike dhe matës për kontrolluar dhe riparuar sistemet elektrike dhe kontrollit
 • Kalibrimi dhe rregullimi i sistemeve të kontrollit
 • Mban gjitha sistemet elektrike dhe kontrollit gjendje pastërt dhe rregullt
 • Mban inxhinierin e elektrikës informuar për gjitha problemet elektrike
 • Zbatimi i rregulloreve mbi shëndetin dhe sigurinë punë 
 • Kryerjen e punëve tjera sipas nevojës 

Kërkesat/Kualifikimet Profesionale: 

 • Diplomë shkollës mesme fushën e elektrikës ose elektromekanikes,
 • Punëtor i aftësuar ose i trajnuar fushën e elektrikës ose elektronikës
 • Përvojë instalimin, mirëmbajten dhe riparimin e paneleve kontrolluese me voltazhë te mesme, ndërprerësave, siguresave, motorëve mëdhenj, instrumenteve dhe sistemeve kontrolluese.
 • Demonstron aftësi kuptuarit dhe aplikuarit parimeve bazë elektrikës 2 vjet përvojë pune fushën elektrike/elektronike e dëshirueshme
 • Përvojë shërbime emergjente
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Çertifikatën kandidati nuk është nën hetime;
 • Dëshmi për përvojën e punës

Aplikacionet mund merrenë zyrën Burimeve Njerëzore te KRU HidrodriniSh. A. RrLekë DukagjiniNr.156 Pejë dhe Web-faqenHidrodrini" Sh. A. www.hidrodrini.com

Aplikacionit i bashkangjiten kopje dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen KRU HidrodriniSh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore pliko mbyllur adresën: Rr.Lekë Dukagjininr. 156 - Pejë (afër Patrikanës Pejës).

Shpallja do të jetë e hapur 15 Ditë (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, në shtypin ditore dhe Web faqen www.hidrodrini.com

Kandidatët ftohen intervistë janë obliguar sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët hyjnë përzgjedhje ngushtë, do informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Aplikacionet e derguara pas afatit të cekur më lartë nuk do pranohen. Dokumentat jo kompletuara do të refuzohen, KRU “ Hidrodrini” Sh. A. ofron mundesi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës Kosovës