Ekspertë të jashtëm në fushën e përzgjedhjes/vlerësimit

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Punëve të Brendshme
Publikuar
15/04/2022
Skadon
20/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ministria e Punëve Brendshme/Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë pajtim me nenin 17 paragrafi 2 (2.3) Rregullores (QRK) nr. 16/2020 për Pranimin, dhe Karrierën në Shërbimin Civil Republikës Kosovës, publikon këtë

SHPALLJE PUBLIKE 

Për ekspert jashtëm fushën e përzgjedhjes/vlerësimit burimeve njerëzore nga organizata specializuara apo universitete 

 • Mandati: dy (2) vjeçar 
 • Pagesa: 250 euro për çdo procedurë rekrutimit cilën është angazhuar 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Eksperti i jashtëm do jetë anëtarë i Komisionit për pranimin dhe do kryej detyrat e tij ashtu siç janë përcaktuara Rregulloren nr.16/2020 për pranimin dhe karrierën shërbimin civil Republikës Kosovës

Kriteret për aplikim: 

 • kenë diplomë universitare me paktën 240 kredi fushën e shkencave shoqërore (rastet kur është marr jashtë vendit duhet sillet dëshmi mbi nostrifikimin); përvojë pune paktën katër (4) vite pozita nivelit drejtues;
 • mos kenë qenë anëtarë organeve drejtuese ndonjë partie politike paktën pesë (5) vitet e fundit;
 • të kenë integritet moral dhe profesional;
 • mos kenë aktakuzë konfirmuar dhe mos kenë qenë dënuar për kryerjen e një vepre penale;
 • mos jetë i punësuar shërbimin civil, mos jetë i larguar nga shërbimi civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe mos kenë masa disiplinore fuqi

Dokumentacioni i kërkuar

 • Biografinë (CV-);
 • Dëshminë e kualifikimit profesional (diplomën e fakultetit). Për diplomat e pranuara jashtë vendit duhet bashkëngjitet nostrifikimi i diplomës;
 • Dëshmitë për përvojën e punës;
 • Deklaratën me shkrim nuk ka qenë anëtar i organeve drejtuese ndonjë partie politike paktën pesë (5) vitet e fundit;
 • Certifikatën e gjendjes penale lëshuar nga gjykata kompetente;
 • Deklaratën me shkrim nuk është i punësuar shërbimin civil, nuk është i larguar nga shërbimi civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe nuk ka masa disiplinore fuqi; Kopjen e letërnjoftimit ose pasaportës

Organizatat e specializuara duhet t'i ofrojnë për kandidatët e tyre dhënat e sakta mbi adresën dhe numrin e telefonit kontaktues

Për gjithë të interesuarit ofrohen mundësi barabarta dhe inkurajojmë organizatat e specializuara i plotësojnë kriteret e shpalljes aplikojnë

Shpallja mbetet e hapur nga datë 15/04/2022 deri më 21/04/2022. 

Për aplikim dhe informata shtesë mund kontaktoni nr. tel: 038 200 30 185 ose e-mail adresën: arlinda.kamberaj@rks-gov.net 

Shpalljet e ngjashme