Ekspertë për vlerësimin e propozimeve OJQ

50x50 prizren logo
Komuna Prizren
Publikuar
23/05/2022
Skadon
01/06/2022
Lokacioni
Prizren
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

THIRRJE PUBLIKE

Për anëtarë të komisionit për vlerësimin e projekt propozimeve të OJQ-ve për Drejtorine e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik. 

Bazuar Rregulloren e Ministrisë Financave Nr.: 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat financimit publik OJQ-ve Nenin 8, paragrafin 3.2 pjesë e çdo Komisioni Vlerësues për vlerësimin e projekt propozimeve OJQ-ve pranuara sipas thirrjes publike duhen të jenë dy përfaqësues nga grupi i ekspertëve jashtëm, duke përfshirë një përfaqësues OJQve

Për këtë qëllim DTZHE-ja fton gjithë interesuarit të aplikojnë për qenë pjesë cilësinë e anëtarit Komisioni Vlerësues për vlerësuar projekt propozimet e dorëzuara nga OJQ-

giithë kandidatët cilët nuk janë nën hetime apo me procedurë penale dhe kanë përvojë shoqëri civile me përparësi nga OJQ-merren me fushën e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik mund aplikojnë për pjesëmarrje Komisionin Vlerësues cilësi

  1. Një përfaqësues nga OJQ-;
  2. Një përfaqësues cilësinë e ekspertit

Të drejtë aplikimi kanë: 

  • angazhuarit Organizatat jo-qeveritare aktive veprojnë Komunën e Prizrenit
  • Ekspert pavarur cilët kanë përvojë pune ndërlidhet me hartimin dhe menaxhimin e projekteve fushën e Turizmit dhe Zhvillimi Ekonomik

Kanditatët duhet të plotësojnë këto kushte: 

  • Duhet kenë diplomë universitare
  • ketë pörvojë hartimin dhe menaxhimin e projektetve OJQ-ve kulturore;
  • mos jenë emeruar politik, shërbyes civil apo pozita ngjajshme administratën shtetërore

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente: 

  • Një CV;
  • Përfaqësuesi nga OJQ-duhet dorëzoj një letër nominimi nga udhëheqësi i OJQ-cilën dëshmohet se aplikuesi është i punësuar apo i angazhuar organizatë 
  • Përfaqësues cilësinë e ekspertit duhet kenë diplomë universitare

Dokumentet e kompletuara duhet dörgohen, adresën e mëposhtme

Komuna e Prizrenit
Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik
Sporteli nr.: 1- 5 ndërtesën e Komunës,
20000 Prizren 

Afati i aplikimit nga data 24.05.2022 deri më datën 02.06.2022 

Komisioni i themeluar nga DTZHE-ja do t'i vlerësoj gjitha aplikacionet e pranuara dhe kandidatët cilët i plotösojnë kriteret e pörcaktuara përmes kësaj ftesë publike do jenë pjesë e Komisionit Vlerësues për subvencionimin e Ojq-ve dhe individëve për vitin 2022

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
Drejtor/e në SHFMU   Suharekë
25/06/2022
24/06/2022
23/06/2022
23/06/2022