Ekspert/e Trajner/e në Fushën e avokimit-lobimit

OJQ Zana e1653315495200
OJQ Zana
Publikuar
24/05/2022
Skadon
04/06/2022
Lokacioni
Klinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

funded by eu 1 e1640359910817

Termat e referencës

Ekspert/e Trajnere për Trajnime në Fushën e avokimit-lobimit dhe shkrimit Strategjisë së Grupit Avokues të grave

 • Projekti: “Fuqizimi ekonomik dhe politikë i grave në komunën e Klinës “
 • Zbatuar nga: OJQ ZANA Klinë
 • Mbështetur nga: Fondi i Grave Kosovës (FGK) i Rrjetit Grave të Kosovës (RrGK)
 • Financuar nga: Zyra e Bashkimit Evropian Kosovë

Informata përgjithshme 

OJQ Zana ështhemeluar vitin 2002. OJQ ZANA ëshnjë organizatë jofitimprurëse, jopartiake synon forcojë dhe promovojë një qytetari aktive; përmes pjesëmarrjes qytetarëve hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave publike. Zana gjithashtu synon ndikojë strukturat vendimmarrëse përmes lobimit dhe avokimit, për ngritur çështje që janë interes qytetarëve. OJQ Zana angazhohet për rritur transparencën, përgjegjësinë dhe llogaridhënien e zyrtarëve politikë dhe publikë ndaj qytetarëve

OJQ ZANA Klinë, është duke zbatuar projektin "Fuqizimi ekonomik dhe politikë i grave komunën e Klinës" mbështetur FGK i RrGK me financim nga zyra e Bashkimit Evropian Kosovë

kuadër aktiviteteve këtij projekti, OJQ ZANA shpall konkurs për trajner/e -ekspert/e Fushën e avokimit-lobimit dhe shkrimit Strategjisë Grupit Avokues grave

Përgjegjësitë

Eksperti/ja do angazhohet maksimumi 10 ditë, gjatë periudhës qershor-korrik 2022.

Eksperti/ja, konsultim ngushtë me OJQ ZANA, do zhvillojë dy sesione ditore trajnimi dhe raportimit si dhe shkrimin e Strategjisë së Grupit Avokues Grave Klinë. Disa nga detyrat kryesore përfshijnë

 • Hartimi i modulit trajnimit dhe mbajtja e trajnimit për avokim dhe pjesëmarrje vendimmarrje
 • Përgatitja e agjendës dhe materialeve dhe facilitimi i punëtorisë për hartimin e strategjisë dhe planit punës 
 • Përpilimi i strategjisë dhe planit punës 

Kualifikimet e Ekspertit/es

 • Të ketë të paktën tetë vite përvojë të punës me sektorin joqeveritar. Puna me organizatat e grave është përparësi
 • Të ketë të paktën pesë vite përvojë në fushën e trajnimeve, me theks të veçantë në avokim dhe pjesëmarrje të publikut në proceset vendimmarrëse
 • Te ketë përvojë në hartimin e strategjive, me theks të veçantë për organizata jo qeveritare
 • Të ketë përvojë në hartimin e planit të punës

Dorëzimi i ofertave

Kandidatët/et e kualifikuar/a duhet të dërgojnë pakon e aplikimit duke përfshirë:

 • CV-në;
 • Letrën e motivimit që shpjegon kualifikimet dhe kapacitetet për realizimin e këtyre detyrave;
 • Një përshkrim të shkurtër të qasjes së propozuar ndaj detyrave të renditura më lart (jo më shumë se një faqe);
 • Tarifën ditore të propozuar nga eksperti/ja, në përputhje me tarifat paraprake të verifikueshme në mënyrë të pavarur për punë të ngjashme të kryera nga eksperti/ekspertja.

Ekspertët/et e interesuar/a dhe të kualifikuar/a duhet të kenë parasysh se OJQ ZANA Klinë është një organizatë jofitimprurëse që kërkon oferta në përputhje me tarifat ditore vendore.

Ju lutemi, dokumentet e kërkuara ti dorëzoni deri më 03 qershor 2022, në orën 17:00 në e-mailin info@ngo-zana.org duke shkruar në subjekt “Ekspert/e për trajnime”.

women network e1620114611735OJQ Zana e1653315495200

Shpalljet e ngjashme

Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022