Ekspert/e të jashtëm përzgjedhjes /vlerësimit të burimeve njerëzore

kamenice komuna e1609613174666
Komuna Kamenicë
Publikuar
07/04/2022
Skadon
14/04/2022
Lokacioni
Kamenicë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë nenit 34 paragrafi 12 Ligjit për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114 Republikës Kosovës, nenit 18 paragrafi 2 nënparagrafi 2.3 dhe nenin 20 paragrafi 1 dhe 2 Rregullores (QRK) Nr.16/2020 për Pranim dhe Karrierën Shërbimin Civil Republikës Kosovës, Komuna e Kamenicës bënë këtë

SHPALLJE PUBLIKE 

Për angazhimin e një (1) eksperti jashtëm, cilësinë e anëtarit Komisionit për pranim procesin e përzgjedhjes /vlerësimit burimeve njerëzor, nga organizata specializuara menaxhimin e burimeve njerëzore apo universitetet e fushës

Kandidatët e interesuar për qenë pjesë e angazhimit cilësinë e anëtarit komisionit pranimit duhet plotësuar këto kritere

 • Diplomë Universitare, fushën e juridikut, Administratë Publike me paktën 240 ECTS
 • paku 4 vite përvojë pune profesionale pas diplomimit pozita nivelit drejtues
 • mos ketë qenë 5 vitet e fundit anëtar organeve drejtuese një subjekti politik
 • mos jetë shërbyes civil dhe mos jetë punëtor administratën shtetërore 
 • mos ketë qenë i dënuar penalisht për kryerjen e një vepre penale.

Kandidati i interesuar për qenë pjesë e komisionit duhet dorëzoj dokumentacionin si vijim

 • CV-
 • Kopjen e letër njoftimit
 • Dëshminë për shkollimin e kryer vend fotokopje e noterizuar, ndërsa jashtë vendit e nostrifikuar
 • Dëshminë për përvojën e punës,
 • Dëshminë nuk është nën hetim apo i dënuar penalisht për ndonjë vepër kryer penale
 • Cdo dëshmi tjetër shtesë (p.sh. punime shkencore nga fusha e burimeve njerëzore) e cila është me rëndësi për kandidatin aplikon

Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit vlerësues dhe ekspertit si anëtar janë përcaktuara me nenin 34 Ligjit për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114 Republikës Kosovës dhe nenin 21-24 Rregullores (QRK) Nr.16/2020 për Pranim dhe Karrierën Shërbimin Civil Republikës Kosovës 

Angazhimi i ekspertit jashtëm është me mandat dy (2) vjeçar dhe nuk nënkupton themelim marrëdhënies punës. Eksperti për secilën procedurë rekrutimit do paguhet me pagesë fikse 250 euro (dyqindepesëdhjetëeuro). Aplikimi i kandidatëve interesuar bëhet përmes Qendrës për Shërbim me Qytetar Komunës Kamenicës duke i dorëzuar dokumentacionin e kërkuar sipas shpalljes kopje fizike. Afati i aplikimit: 8 ditë kalendarike nga dita e publikimit shpalljes publike Web faqen Komunale dhe tabelën e shpalljeve publike gjegjësisht nga data: 07.04.2022 deri me datë 14.04.2022. Komisioni vlerësues do bëjë vlerësimin e aplikacioneve arritura dhe vetëm kandidatët i plotësojnë kriteret e kërkuara për aplikim do përzgjidhen listën e ngushtë nga e cila listë do përzgjidhet edhe kandidati i suksesshëm. Dokumentet e arritura pas afatit dhe ato pa kompletuara nuk do shqyrtohen

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022