Ekspert/e jashtëm në fushën e përzgjedhjes / vlerësimit BNJ

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
15/04/2022
Skadon
23/04/2022
Lokacioni
Pejë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

mbështetje nenit 34, pika 12 Ligjit Nr. 06/L144 për Zyrtarët Publik dhe nenit 7 paragrafi 2, nenit 18 paragrafi 1 dhe 2, paragrafi 2.3 Rregullorës Nr. 16/2020 për Pranimin dhe Karrierën në Shërbimin Civil Republikës Kosovës, Njësia e Burimeve Njerzore bënë

SHPALLJE PUBLIKE 

Ekspert i jashtëm në fushën e përzgjedhjes / vlerësimit të burimeve njerzore nga organizata të specializuara apo universitetet. 

Lokacioni/Vendi i punës : Komuna e Pejës 

Pagesa fikse është 250 Euro e cila paguhet për secilën procedur konkurimit për ekspertin e angazhuar

Mandati : dy (2) vjeçar

Detyrat kyçe

Eksperti i jashtëm do jetë antarë i Komisionit për Pranim Shërbimin Civil dhe do kryej detyrat e tij ashtu siç janë përcaktuar Rregulloren Nr. 16/2020 për Pranim në Karrierë Shërbimin Civil Republikës Kosovës

Kriteret: 

 • Diplouniversitare me të paktën 240 kredi për edukimin e marr jashtë vendit duhet bëhet nostrifikimi i diplomës;
 • ketë përvojë pune paktën katër (4) vite pozita nivelit drejtues;
 • mos ketë qenë antarë organeve drejtuese ndonjë partie politike paktën pesë (5) vitet e fundit;
 • ketë integritet moral dhe profesional;
 • mos kenë qenë denuar penalisht për kryerje ndonjë vepre penale;
 • mos jetë i punësuar Shërbimin Civil, mos jetë i larguar nga Shërbimi Civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe mos ketë masa disiplinore fuqi

interesuarit aplikacionit duhet t'ia bashkangjitin këto dokumenta

 • Kopjen e letërnjoftimit;
 • CV;
 • Kopjen e diplomës noterizuar;
 • Dëshmi për përvojen e punës;
 • Dëshmi nuk i/e dënauar penalisht për kryerjen e ndonjë vepre penale;
 • Deklaratën nuk ka qenë antarë i organeve drejëtuese ndonjë partie politike paktën pesë (5) vitet e fundit;
 • Deklarta nu k është i punësuar Shërbimin Civil, mos i larguar nga Shërbimi Civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe mos kenë masë dispilinore fuqi

Aplikacionet merren dhe dorëzohen Zyrën Pritëse Qendra për Shërbime me Qytetar

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 8 (tetë) ditë nga data 15.04.2022 deri me datën 23.04.2022. 

Dokumentat e pakompletuara dhe dorëzuar pas afatit nuk do merren shqyrtim.

Kandidatët cilët i plotësojn kriteret hyjnë listën e ngushtë dhe njoftohen përmes tabelës shpalljeve publike dhe njoftohën përmes telefonit apo emailit prezantuar nga kandidatët

Shpalljet e ngjashme