Ekspert/e i/e jashtëm në fushën e përzgjedhjes

50x50 prizren logo
Komuna Prizren
Publikuar
05/05/2022
Skadon
11/05/2022
Lokacioni
Prizren
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 34 paragrafit 12 të Ligjit Nr. 06/L 114 për Zyrtarët Publikë, dhe nenit 18 të Rregullores Nr. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Komuna e Prizrenit, bënë këtë: 

SHPALLJE 

Ekspert i jashtëm, në fushën e përzgjedhjes/vlerësimit të burimeve njerëzore

 • Mandati : 2 vjeçar 
 • Pagesa: Fikse 250 euro e cila iu paguhet ekspertit për çdo procedurë të konkurrimit në të cilën është i angazhuar. 
 • Nr. i ekzekutuesve: një (1) 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Eksperti i jashtëm do të jetë anëtarë i Komisionit të pranimit dhe do të kryejë detyrat e tij, ashtu siç janë të përcaktuara në Rregulloren Nr. 16/2020 për praniminn dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës. 

Kriteret: 

 • Të ketë diplomë universitare të paktën 240 kredi ects, (në raste kur edukimi është marrë jashtë vendit duhet të sillet nostrifikimi i diplomës),
 • Përvojë pune të paktën katër (4) vite në fushën e burimeve njerëzore,
 • Të mos ketë qenë anëtarë të organeve të ndonjë partie politike pesë (5) vitet e fundit
 • Të kenë integritet moral dhe professional,
 • Të mos kenë qenë i dënuar penalisht për kryerjen e ndonjë vepre penale,
 • Të mos jetë i punësuar në shërbimin civil, të mos jetë i larguar nga shërbimi civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe të mos kenë masë disiplinore në fuqi.,

Dokumentacioni i kërkuar: 

 • Jetëshkrimin/CV,
 • Fotokopja e diplomës e noterizuar,
 • Fotokopja e letërnjoftimit,
 • Dëshmia mbi përvojën e punës (me trust),
 • Dëshmia nga gjykata që nuk është i dënuar penalisht për kryerjen e ndonjë vepre penale,
 • Deklaratë se nuk ka qenë anëtarë i organeve drejtuese të ndonjë partie politike të paktën pesë (5) vitet e fundit,
 • Deklaratë se nuk është i punësuar në shërbimin civil, të mos jetë i larguar nga shërbimi civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe të mos kenë masë disiplinore në fuqi.

Konkursi ngel i hapur 8 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit 04.05.2022 deri më datën 11.05.2022 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. 

Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për aplikim gjendet në http://kk.rks- gov.net/prizren/Shpalljet/Konkurset.aspx, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkangjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit Nr. 2, në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 16:00. Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen me shkrim (e-mail) në rast të mos konfirmimit të kandidatit në e-mail do të njoftohet me telefon dhe janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para komisionit, në rast të mossjelljes të dokumentacionit origjinal intervistues, kandidatët nuk do të mund të vazhdojnë në hapat e mëtejmë të procedurave të përzgjedhjes. 

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022