Ekonomist/e

lipjan
QKMF Lipjan
Publikuar
27/03/2022
Skadon
09/04/2022
Lokacioni
Lipjan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008467
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 23/02/2022
Afati për aplikim: 25/03/2022 - 08/04/2022

Bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik nr. 06/L-114, neni 8 të Ligjit Punës nr. 03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, neni 49 të Statutit të Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall: 

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës 

Një (1) Ekonomist/e në OKMF-Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë 

 1. Harton projekt buxhetin e QKMF-së për vitin fiskal, përpilon pasqyrat financiare, harton planin e rrjedhës parasë
 2. Planifikon dhe menaxhon të hyrat në QKMF, QMF dhe AMF dhe barazon të hyrat me zyrtarin e të hyrave në Komunën e Lipjanit. Siguron menaxhimin elektronik të të hyrave vetanake.
 3. Siguron menaxhim të mirë të pasurisë Komunale në QKMF dhe institucionet tjera shëndetësore në Komunën e Lipjanit. Siguron regjistrimin e pasurive komunale dhe siguron regjistrimin e pasurive në e-pasuri.
 4. Përgadit raportet javore, mujore, periodike, vjetore të shpenzimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar si dhe me legjislacionin në fuqi dhe njofton Drejtorin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe Drejtorin e Drejtoratit për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale.
 5. Menaxhon, monitoron dhe siguron shpenzimin e buxhetit. Inicon kërkesat për inicim të procedurave, kryen zotimin, analizon trendin e shpenzimeve sipas linjave buxhetore, tejkalimeve dhe mos shpenzimeve sipas planit dhe me kohë njofton Drejtorin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe Drejtorin e Drejtoratit për Shëndetësi dhe Përkujdesje  Sociale.
 6. Kordinon punët dhe aktivitetet rreth menaxhimit financiar me Drejtorin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe Drejtorin e Drejtoratit për Shëndetësi dhe përkujdesje Sociale.
 7. Është përgjegjës për ruajtjen e dokumentacionit dhe përgjegjës për dhënie udhëzimeve përkatëse fianciare sektorëve brenda QKMF-se, dhënje të udhëzimeve rreth planifikimit të mirëfilltë dhe shpenzimit buxhetit
 8. Bashkëpunon me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm për çështje të auditimit dhe angazhohet në implementimin e rekomandimeve të cilat vijnë si rrjedhojë e një auditimi.
 9. Kryen punë të tjera, sipas kërkesës

Kushtet dhe kriteret: 

 • Diploma Universitare - Fakulteti Ekonomik me 240 kredi,
 • Vërtetim mbi përvojën e punës, së paku dy (2) vite përvojë pune ne financa dhe/ose kontabilitet
 • Certifikata që nuk është në hetime nga Gjykat Themelora dega në Lipjan
 • Vërtetimi nga Policija që nuk është nën hetime
 • Një kopje të leternjoftimit 

Aftësitë: 

 • Të njohë standardet e kontabilitetit dhe raportimeve financiare
 • Njohës i ndonjë programi te menaxhimit financiar apo kontabilitetit
 • Njohës i mire i programeve MS Office
 • Të ketë aftësi te mira komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale

Paga mujore: 

 • Koeficienti: 6
 • Kohëzgjatja e kontratës me kohë të pacaktuar
 • Puna Provuese gjashtë muaj (6) 

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim nga data 24.03/2022 deri me 07.04/2022 konsiderohet si dita e fundit e konkurrimit

Paraqitja e Aplikacioneve:

Aplikacionet mund merren mënyrë fizike në zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Lipjanit sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në njëjtën sportel bashkë me dokumentet e kërkuar në konkurs

Vërejtje: Dokumentet e dorëzuara duhen të jenë kopje të noterizuara (Diploma) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen, të gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në web-faqen e Komunës dhe në tabelën e shpalljeve të Komunës.

Shpalljet e ngjashme

24/06/2022