Edukator/e (5)

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna Podujevë
Publikuar
23/02/2022
Skadon
09/03/2022
Lokacioni
Podujevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008182
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 24/01/2022
Afati për aplikim: 23/02/2022 - 09/03/2022

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, it të Punës, nr. 037L-212, Ligji për Zyrtarët Publikë Nr.06)L-114, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07:2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT nr. 0572021 për Normativin mbi Kuadrin Profësional të Arsimit të Përgjithshëm, nenit 12 paragrafi 6, i UA 0872021, Drejtoria për Arsim shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Edukatore 0-3 vjeç
Numri i pozitave: 2 (dy)

Titulli i vendit të punës: Edukatore 3-6 vjeç
Numri i pozitave: 3 (tre)

Orari i punës: 40 orë në javë
Kohëzgjatja e kontratës: deri më 31.08.2022
Data e njoftimit: 24/01/2022 - 22.02.2022
Afati për aplikim: 23/02/2022 - 09/03/2022

KUSHTET DHE KRITERET E PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE:

Kriteret e kualifikimit për edukatore 0-3 vjeç:

 • Fakulteti i Edukimit- programi katër vjeçar i nivelit bachelor për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-3 vjeç
 • Shkolla e mesme e mjeksisë-drejtimi infermiere edukatore
 • Shkolla e mesme e mjeksisë-drejtimi i pediatrisë
 • Shkolla e mesme e mjeksisë-drejtimi mami
 • Shkolla e mesme e mjeksisë së përgjithëshme.

Kriteret e kualifikimit për edukatore 3-6 vjeç:

 • Fakulteti i Edukimit- programi katër vjeçar i nivelit bachelor për edukimin parashkollor
 • Shkolla e Lartë Pedagogjike- drejtimi për edukatorë
 • Fakulteti Filozofik- dega e pedagogjisë së përgjithëshme
 • Programi përkujdesje-mirëqenie e fëmijëve.

VËREJTJE: Sipas Udhëzimit Administrativ (MASHTI) NR.0572021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, neni 4 paragrafi 1 (çerdhja e fëmijëve 0-3 vjeç) , paragrafi 2 (kopshti i fëmijëve 3-6 vjeç) nenit 12 paragrafi 6, i UA 0872021 “Të gjithë kandidatët e kualifikuar sipas këtyre nenve i plotësojnë kriteret për punësim”.

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • Formulari i aplikimit (i cili merret dhe dorëzohet në qendrën për shërbime të qytetarëve)
 • Rezymeja personale (CV)
 • Diplomat e kualifikimit (kopja e vërtetuar)
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Dëshmitë mbi përvojën e punës (nëse ka)
 • Çertifikata e lindjes
 • Vërtetimi nga gjykata kompetente se personi nuk është nën hetime.

Afati i konkursit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes, pra nga data:23.02.2022 deri më datë 09.03.2022. dhe është i publikuar në portalin për rekrutim elektronik në tabelën e shpalljeve në objektin e komunës dhe në vveb-faqen e Komunës së Podujevës.

Mënyra e aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund t'i marrin në formë fizike në Qendrën për Shërbime me Qytetarë, në portalin për rekrutim elektronik (https: Vkonkursi.rks-gov.net). apo t'i shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Podujevës dhe të plotësuara t'i dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë në Komunën e Podujevës.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Për kohën dhe vendin e mbajtjes së testit dhe intervistave kandidatët do të informohen përmes njoftimimeve të cilat do të publikohen në vveb faqen e Komunës së Podujevës dhe në tabelën e shpalljeve në objektin e komunës, pas mbylljes së konkursit.

Sqarim:

Kandidatët të cilët gjatë testit me shkrim marrin 5044 të pikëve do të ftohen në intervistë me gojë.

Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, nuk do të jetë domosdoshmëri pas përfundimit të
procedurave të rekrutimit në këtë konkurs, por në varësi të lirimit real të vendit të punës në IEAA (hapjes së çerdhes, datës së pensionimit, pushimit të lehonisë apo pushimeve tjera të rregulluara me ligj).

Me këtë konkurs zhvillohen procedurat e rekrutimit për vitin shkollor 2021-2022. Në rast të ndonjë nevoje eventuale për edukatore në çerdhe, do të bëhen angazhime sipas renditjes së listave pritëse.

Shpalljet e ngjashme

Edukator/e (2)   Skenderaj
16/05/2022