Edukator/e

drenas logo e1558609641693
Komuna e Drenasit
Publikuar më
24/02/2021
Qyteti
Drenas
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68 e Ligjit nr. 06/L-114 për Zyrtaret Publikë të Republikës së Kosovës, në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.03/L-212 të Punës, nenit 5 pikë c të Ligjit Nr. 03/L-068 mbi Arsirnin në Komunat e Republikës së Kosovës, nenit 35 paragrafi 2,4 i Ligjit Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Udhëzimit administrativ nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik,Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 10/2018 për Normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Komuna e Drenasit (Gllogoc), shpallë:

KONKURS

Titulli i pozitës se punës: Edukator/e

-    Një Edukatore në SHFMU” Dëshmorët e Qëndresës II” në Tërstenik, deri sa të këthehet punëtorja prej funksionit zyrtar.

Detyrat dhe përgjegjësitë: Edukatore

 1. Edukatorja realizon direkt punën edukativo-arsimore me fëmijët të moshës 3-6vjeç
 2. Përgatit dhe planifikon punën vjetore,mujore,javore dhe ditore me qëllim të realizimit të detyrave
 3. Planifikon aktivitete ditore me fëmijë ,si takimet e mëngjesit,nëpër qendra të aktivitetit,aktivitete të 1ira(shfrytëzimin e faktorit natyror) si dhe aktivitetet e
 4. Organizon pranimin e fëmijëve në mëngjes si dhe përcjelljen e tyre, përgjegjëse është    për sigurimin fizik të fêmijëve,mirëpret me ngrohtësi si dhe ofron pëijetimin e sigurisë.
 5. Punon në kultivimin e shprehive të punës,shprehive kulturore-higjienike, shprehive pushim aktiv(gjumë)veshjes - në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve që i shtron
 6. Të inkurajohet fëmijëve zhvilliini gjuhësor dhe komunikimeve tjera për përdorimin efikas dhe kreativ të gjuhës,që më vonë të ndihmoj në lexim dhe shkrim,
 7. Të inkurajohet fëmijëve aftësia dhe shprehja artistike,zhvi1limi fizik, higjiena personale dhe në kujdesin e shëndetit të
 8. Planifikon ,organizon dhe realizon programin e bashkëpunimit me
 9. Merr pjesë në planifikimin dhe sigurimin e materialit didaktik për punën edukativo —arsimore.
 10. Mban dhe evidenton me kohë dokumentacionin pedagogjik,në realizimin e detyrave
 11. Merr pjesë në punën e organeve ,këshillave,tubimeve
 12. Merr pjesë aktive në veprimtarit kulturore të institucionit(programe ekspozitë, .manifestime)
 13. Sistematikisht punon në ngritjen e vetë profesionale(përcjell literaturën profesionale,merr pjesë në trajnime ,seminare dhe aktive profesionale).
 14. Kryen punën e mentorës (në raste se caktohet për këtë detyrë)

Institucioni: Komuna e Drenasit
Drejtorati: Drejtorati për Arsim
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave: (1) Një
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës

KUSHTET E PUNËSIMIT:

Për të gjitha vëndet e punës kërkohet përgatitje adekuate profesionale (me fakultete përkatëse), sipas U.A.10 / 2018-MASHT.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM :

 1. Aplikacioni i punësimit.
 2. Kopje e dokumentit të identifikimit ( letëmjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
 3. Diploma e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik ( vula orgjinale, jo në kopje).
 4. Çertifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj, e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri
 5. Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër së gjashtë
 6. Çërtifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më çështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë.

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do të bëjë Komisioni i përzgjedhur nga Njesia e Burimeve Njërzore.

VËREJTJE:

Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA-s,të plotësohet rrjedhshëm në Gjuhën Shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit.

Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentët e pakompletuara, ato që arrijnë pas afatit të konkurimit dhe dokumentet shtesë jashtë afatit të dorëzimit në arkiv nuk pranohen, dhe dukumentacionet e dorëzuara për aplikim nuk kthehen.

AFATI DHE MËNYRA E APLIKIMIT:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 23.02.2021 deri 09.03.2021.

Njoftimet dhe rezultatet shpallen në web faqen zyrtare të Komunës së Drenasit dhe në linkun: https://konkursi.rks-gov.net