Edukator/e (2)

Skenderaj YellowPagesKosovo 2666894972 e1604661197132
Komuna Skenderaj
Publikuar
16/05/2022
Skadon
30/05/2022
Lokacioni
Skenderaj
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 Ligjit Punës Nr. 03/L-212, Nenit 5 pikës c. Ligjit për Arsimin Komunat e Republikës Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 4 dhe 5, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Drejtoria e Arsimit Skenderaj rishpall

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE PUNËS 

Nr | Niveli | Pozita | Vend i lirë/Zevëndësim | Numri i pozitave 

 • Edukatore për grupmoshën 0-3 | Kohë caktuar (zëvendësim) | 2

I. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente: 

 • Formulari i aplikimit (merret komunë Qendra për Shërbime me Qytetarë nr 13)
 • Rezymeja personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë); 
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), duhet jenë vërtetuara dhe jo vjetra se gjashtë muaj;
 • Certifikata nuk jeni nën hetime
 • Dëshmi përvojës institucione arsimore (nëse ka)

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor 

Përzgjedhja e kandidatëve do bëhet bazë kritereve përcaktuara me akte juridike e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr. 02/L-52, Ligji Nr. 03/L-068 dhe Ligji Nr. 04/L-138) dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës MASHTI-it (UA Nr. 05/2021) si dhe procedurave përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies punës sektorin publik

Kriteret e kualifikimit për Edukatore për grupmoshën 0-3 vjeç: 

 • Fakulteti i Edukimit - programi katërvjeçar i nivelit bacelor për edukimin fëmijërinë e hershme 0-3 vjeç
 • Shkolla e msme e mjekësisë - drejtimi infermiere - edukatore;
 • Shkolla e mesme e mjekësisë - drejtimi i pediatrisë Shkolla e mesme e mjekësisë drejtimi mami;
 • Shkolla e mesme e mjekësisë përgjithshme

VËREJTJE: Sipas Udhëzimit Administrativ (MASHTI) NR.05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional arsimit përgjithshëm, neni 7 paragrafi 25, "gjithë kandidatët e kualifikuar nivelin arsimor 300 ECTS për disiplinat nga paragrafi 1-24 tij neni, fakultetet tjera përveç Fakultetit Edukimit, cilët i kanë filluar studimet para hyrjes fuqi UA nr.06/2015 datës 10.07.2015, i plotësojnë kriteret për punësim". neni 11 paragrafi 3, "gjithë kualifikuarit njësitë akademike kanë përfunduar master arsimor 300 ECTS, kanë drejtë barabartë konkurrimi arsimin parauniversitar paraparë nenin 6 dhe 7 këtij Udhëzimit Administrativ"

Kandidatët me kualifikime jopërkatëse dhe ata pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do merren shqyrtim, përkatësisht refuzohen

Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t'i nënshtrohen testimit me shkrim. Testi me shkrim në maksimum tërheqë 100 pikë apo deri në 50% të vlerësimit përfundimtar. Kandidatët që arrijnë së paku 50% të pikëve nga testi me shkrim, i nënshtrohen intervistimit me gojë. Në intervistën me gojë, kandidatët mund të vlerësohen në maksimum deri 100 pikë apo 50% e vlerësimit përfundimtar. Pikët nga testi me shkrim dhe intervista me gojë, mblidhen në shumën e përgjithshme.

Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë diplomat nostrifikuara nga MASHT. Për intervistë do ftohen ata kandidatë, cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore lartcekura

Afati dhe mënyra e aplikimit 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes konkursit mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit : 16.05.2022 deri datën 30.05.2022. Aplikacioni merret dhe dorëzohet objektin e komunës, kati i parë, sporteli Nr.13; Dokumentet e pakompletuara si dhe ato pas afatit, nuk merren shqyrtim. Lista e ngushtë e aplikantëve ftohen për test, intervistë, si dhe orari i intervistave publikohet në web faqen e Komunës së Skenderajt https://kk.rks-gov.net/skenderaj/category/konkursey-njoftimet// (konkurset) dhe përmes e-mailit (sipas të dhënave në aplikacionin e kandidatit).

Fillimi i punës për vendet e cekura lartë, nuk do jetë domosdoshmërisht datë, por varësi lirimit real i vendit punës IEAA (datës pensionimit apo pushimit lehonisë etj.

Rezultatet e konkursit do shpallen webfaqe Komunës Skenderajt