Drejtor/e, Zv. Drejtor/e Shkolle

fushe kosove e1558609477125
Komuna e Fushë Kosovës
Publikuar më
07/07/2020
Qyteti
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 037L-068 ,
dhe në bazë të Ligjit të Punës Nr.08, L-212, lidhur me kushtet dhe kriteret për themelimin e
marrëdhënies së punës , Drejtori i Drejtorisë për Arsim në Fushë Kosovë shpallë:

KONKURS
për këto vende të lira

Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët “ Zejnel Salihu “ — Bardh i Madh

 • Drejtor i shkollës

Shkolla e Mesme e Lartë “Minatori “ Fushë Kosovë

 • Zv. drejtor i shkollës

Kriteret për drejtor dhe zv.drejtor shkolle:

 • Të jetë banor i Kosovës — letërnjoftimi
 • Të këtë diplomën e arsimit universitar
 • Program të kualifikuar për menaxhim
 • Te kete licencë të rregullt të mësimdhënësit
 • Te ketë së paku 3 vjet përvojë pune në arsim
 • Planin zhvillimor të shkollës në 5-10 faqe
 • Letër referencë nga një institucion public kredibil
 • Letër motivuese për vendin e punës që konkuron
 • CV
 • Çertifikata e gjendjes shëndetësore
 • Vertetimi se nuk është nën hetime

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për intervistë si dhe të gjitha njoftimet tjera publikohen
në Faqen Zyrtare të Komunës së FushëKosovës :
https://kk.rks-gov.net/fushekosove/ ose permes tel. apo email-it .

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të
kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati i konkursit është 15 ditë prej datës së shpalljes .

Dokumentacioni komplet dorëzohet në Arkivin e Komunës në katin përdhesë , në ndërtesën e
Komunës së Fushë Kosovës.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme