Drejtor/e Shkolle (4)

lipjan
Komuna e Lipjanit
Publikuar më
07/07/2020
Qyteti
Lipjan
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 35 pika 1 të Ligjit të Arsimit Parauniversitar Nr. 04)L-032, nenit 5 pika d të Ligjit për Arsim në komunat e Republikës së Kosovës nr. 037L-068, nenit 18 paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ 1572019 të MASHT, Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan, shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

 • Drejtor në SHFMU “E. Koliqi” në Babushi M
 • Drejtor në SHFMU “Migjeni” në Rufc i Ri
 • Drejtor në SHFMU “Fehmi Agani” në Medvec
 • Drejtor në SHFMU “17 Shkurti” në Gllogovc

Kandidatët e interesuar për të konkurruar për pozitën e drejtorit duhet ti plotësojnë këto
kushte:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës:
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit: Master për udhëheqje administrim ose menaxhim në arsim (kualifikimi prej 330 ECTS, me së paku pesë (5) vite të shkollimit universitar):
 • Master arsimor, kualifikimi 300 ECTS, 5 vite të shkollim universitar — Fakulteti katër vjeçar (4) me 240 ECTS, katër (4) vite të shkollimit universitar, të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas UA për licencimin e mësimdhënësve:
 • Të kenë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit
  profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim të aprovuar nga MASHT sipas
  rekomandimit të KSHLM:
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në
  katalogun e punës:
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor në SHFMU:
 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor në arsimin e mesëm të lartë.

Kandidatët të cilët konkurrojnë duhet të plotësojnë këto dokumente:

 • Kërkesën:
 • Certifikata e lindjes,
 • Diploma e fakultetit të kryer për nivelin përkatës
 • Çertifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilin dëshmohet gjendja e tijfsaj shëndetësore:
 • Dëshmi se nuk është nën hetime dhe dëshmia se nuk ka qenë ile dënuar për krim dhune ose vepra të pa denja që përfshijnë fëmijët
 • Dëshmi për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor
 • Koncepti i planin zhvillimor të institucionit edukativo - arsimore dhe aftësuese për të cilin ka konkurruar, koncepti duhet të bazohet në fushat e cilësisë së paku 10 faqe tekst (një faqe për një fushë) me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12 Arial, koncepti dorëzohet si pjesë e portofolios, por është edhe pjesë kryesore e intervistës
 • Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimin paraprak nga institucion publik kredibil (MASHT, DKA, Këshilli i Drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë dhe individë me të cilët ka punuar ngushtë në programe për arsim)
 • Letër motivuese për vendin e punës për të cilin aplikon
 • Portofolion profesionale (shih shtojcën G)
 • Kandidatifja për drejtor dhe zv. drejtor nuk mund të jetë në funksion udhëheqës politik gjatë tri viteve para aplikimit.

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit:

 • Drejtori i institucionit edukativo-arsimor ka përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe
  administrimin e përgjithshëm të institucionit duke përfshirë:
 • Përgatitjen e planit vjetor të punës, panit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe
  raportet vjetore të punës,
 • Përdorimi efikas dhe efektiv të sistemeve informative për menaxhimin e arsimit dhe
  respektimin e kodeve të ndërlidhura të praktikës, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor,
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin e mësimdhënësve, disiplinën në institucionin edukativo-arsimor dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe kuadrin tjetër arsimor,
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës,
 • Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të shkollës, Këshillin e Prindërve, Këshillin e
  Arsimtarëve edhe Këshillin e Nxënësve:
 • Raporton dy herë në vit para Këshillit të shkollës:
 • Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijëVnxënësit, duke përfshirë edhe masat
  disiplinore ndaj nxënësve:
 • Bënë ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga Komuna apo MASHT,
 • Çështjet tjera që rregullohen përmes ligjit dhe obligimet që dalin nga Rregullorja e Komunës për arsimim sipas niveleve përkatëse në arsim:
 • Vlerësimi i përformancës së drejtorëve do të bëhet UA përkatës bazuar në standardet e praktikës profesionale të drejtorëve,

Kohëzgjatja e kontratës së punës: Periudha kohore e kontratës zgjat katër (4) vite, Kandidatëve të zgjedhur për drejtor mund tu vazhdohet kontrata në të njëjtin institucion pa konkurs publik në bazë të rezultateve të vlerësimit të përformancës që është i rregulluar me akt të veçantë nënligjor , bazuar në Ligjin për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës.

Aplikacionet merren në ndërtesën e KK në Lipjan, në Qendrën për shërbime të qytetarëve
sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtin vend,

Kërkesat e pakompletuara dhe të arritura pas afatit refuzohen, nuk shqyrtohen,

Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet ligjore.

Afati i konkursit është 15 ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor, ueb faqen e Komunës dhe
tabelën e shpalljeve të Komunës.

Shpallja e plote e punes.

Listime të ngjashme

21/10/2020
20/10/2020
Mësimdhënës/e (11)   Gjakovë e re
20/10/2020