Drejtor/e Shkolle (4)

ferizaj logo
Komuna Ferizaj
Publikuar
21/03/2022
Skadon
28/03/2022
Lokacioni
Ferizaj
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë nenit 67 dhe 68 Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenit 5 Ligjit Nr.03/L 068 për Arsimin Komunat e Republikës Kosovës, nenit 20 Ligjit për Arsimin Parauniversitar, nenit 23 Ligji Nr.04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, si dhe Udhëzimit Administrativ (MASH) Nr.151/2020 Për Detyrat dhe rgjegjësitë e Drejtorit dhe Zëvendësdrejtorit Institucionit Publik Edukativo - Arsimor dhe Aftësues Parauniversitar Republikën e Kosovës, Procedurat e Zgjedhjes dhe Emërimit, Përfundimit Kontratës dhe Emërimit Përkohshëm i dt.22/12/2020, Komuna e Ferizajt shpall

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE LIRA PUNËS 

Titulli i vendit të punës: Drejtor Shkollën Fillore Mesme Ulët (SHFMU) dhe Drejtor Shkollën e Mesme Lartë (SHML):

Drejtor SHFMU: 

 • Konstantin KristoforidhiNeredime;
 • Besim RexhepiKomogllavë;
 • DituriaDardani.

Drejtor SHML

 • “Faik Konica” - Ferizaj 

Institucioni: Komuna e Ferizajt
Drejtoria: Drejtoria për Arsim
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri
i pozitave: (4) drejtor
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtoria e Arsimit
Kohëzgjatja e emërimit: 
4 vite 

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publik: 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik. 

Kandidati/ja duhet të posedojnë dhe dëshmojnë dokumentet në vijim

 • Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës të kualifikimit;
 • Certifikatën për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim, bazuar në standardet e praktikës profesionale për drejtor shkollave Kosovë;
 • Kandidati/ja që ka të përfunduar programin universitar Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, në mungesë të certifikatës së trajnimit për udhëheqje në arsim, ofron dëshminë e diplomës Master në këtë fushë të studimeve;
 • Kopjen e dokumentit identitetit (ID);
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar gjashtë muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshminë për përvojën e punës procesin edukativo -- arsimor;
 • Deklaratën betim që vërteton se tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në asnjë funksion udhëheqës strukturat e partive politike;
 • Dëshmia e përvojës së punës; - Licencën e mësimdhënësitles
 • Deklarata në betim që nuk ka dhe nuk ka patur funksione udhëheqëse në ndonjë parti politike
 • Biografinë/Curriculum Vitae (CV)
 • Plani Zhvillimor i institucionit edukativo-arsimor
 • Letra motivuese
 • Letër reference
 • Dëshmi të tjera sipas udhëzimeve në shtojcën B
 • Portofolion profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H këtij UA;
 • Dokumentacioni i aplikimit i përcaktuar me lartë, dorëzohet kopje fizike zyrën dhe afatin e përcaktuar me konkurs publik;
 • Kandidati/ja në një konkurs publik, ka të drejtë të aplikojë në një e më shumë shkolla. raste të tilla përgatit dokumentacion të ndarë për secilën shkollë ku aplikon;
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë nostrifikuara diplomat nga MASHTI;
 • Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen

Dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit. Si informata sakta dhe të vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë. Aplikacionet dorëzohen nga data 21.03.2022 deri 28.03.2021 (deri në ora 15:00) 

Paraqitja e kërkesave

Aplikacionet merren Zyrën Pritëse, kati përdhesë ndërtesën e administratës Komunës së Ferizajt si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Ferizaj dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: 

Komuna e Ferizajt, Rr. “Dëshmorët e Kombitpa.nr. 70000 Ferizaj 

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen! 

Shpalljet e ngjashme