Drejtor/e Shkolle

komuna decan logo e1612521714314
Komuna Deçan
Publikuar
21/04/2022
Skadon
05/05/2022
Lokacioni
Deçan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008669
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/03/2022
Afati për aplikim: 21/04/2022 - 05/05/2022

Bazuar nenin 20 pika 1, Ligjit për arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, i datës 29/08/2011, nenin 5, pika d e Ligjit për arsimin në Komunat e Republikës Kosovës nr. 03/L-068, datës 21/05/2008 dhe Udhëzimit Administrativ i MASHT-it për detyrat, përgjegjësit, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes drejtorit dhe zëvendësdrejtorit institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues parauniversitar, nr. 151/2020, datës 22/12/2020, Drejtoria e Arsimit e Komunës Deçanit, shpallë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDITË TË PUNËS 

Nr. | Niveli, Shkolla | Pozita - Koeficienti | Vendi | Numri i pozitave 

1 | Shkolla Fillore e Mesme e Ulët "Dëshmorët e KombitStrellc i Ulët | Drejtor Shkolle Koeficienti: 7.8 | 1

Lloji i vendit të punës: Me mandat
Numri i Pozitave: Një (1) pozitë
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Qëllimi i vendit të punës: Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo arsimor 

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit parashihen Nenin 3 U.A nr. 151/2020, datës 22/12/2020 

Kushtet që duhet t'i plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs: 

 • jenë shtetas Republikës Kosovës
 • Të kenë kryer arsimin universitar nivelet e kualifikimit i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsimin përgjithshëm:
 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim (kualifikim prej 330 ECTS, paku 5 vite shkollimit universitar);
 • Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS/5 vite shkollimit universitar);
 • Fakultetit katërvjeçar (kualifikimin prej ECTS/4 vite shkollimit universitar);
 • Bachelor katërvjeçar (kualifikim prej 240 ECTS/4 vite shkollimit universitar)
 • kenë licencë rregullt mësimdhënësit, sipas udhëzimit për licencim mësimdhënësve;
 • kenë përfunduar me sukses një program kualifikimi profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim, aprovuar nga MASH, sipas rekomandimeve nga KSHLM;
 • Kandidati/ja ka përfunduar programin universitar Master udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim, ofron dëshminë e diplomës Master këtë fushë studimeve.
 • ketë përvojë pune procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara katalogun e punës: Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor pët kandidatët niveleve tjera (SHFMU)

Aplikacioni duhet përmbajë këto dokumente

 • Diplomën e fakultetit kryer për nivelin përkatës (secili konkurrues dorëzon kopjen e vërtetuar-noterizuar diplomës Bachelor-/Master;
 • arsimin parafillor, fillor, mesëm ulët, duhet jetë profili arsimor bazë normativit profesional për arsimin e përgjithshëm;
 • Për shkollat profesionale, kandidatit/ja duhet jetë i profilit përkatës për institucionin edukativo-arsimor ku konkurron, bazë normativit për arsimin profesional;
 • Certifikatën shëndetësore lëshuar nga një institucion i licencuar shëndetësor, me cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshmi për përvojën e punës procesin edukativo-arsimor;
 • Kandidati/ja për drejtor dhe zëvendësdrejtor nuk mund jenë funksion udhëheqës politik gjatë tri viteve para aplikimit;
 • Certifikatën e lindjes; Certifikata nuk jeni nën hetime;
 • Kopjen e dokumentit identitetit (ID)

Portfolio profesionale duhet të përmbajë: 

1. Biografinë e shkurtër kandidatit.
2.Konceptin e Planit Zhvillimor institucionit edukativo-arsimor, bazuar pesë fushat e cilësisë performancës shkollës (5-10 faqe). Koncepti duhet ketë 5-10 faqe tekst (minimumi një faqe për një fushë cilësisë) hapësirë 1.5, fronti i shkronjave 12, arial).
3. Certifikatat dëshmojnë përfundimin e programeve zhvillimit profesional fushën e administrimit, menaxhimit dhe udhëheqjes, si dhe dëshmi tjera elaborojnë përfundimin dhe realizimin e pjesëve programit dhe demonstrojnë shkathësit e fituara.
4. Certifikatat dëshmojnë përfundimin e suksesshëm programeve zhvillimit profesional mësimdhënësve si dëshmi tjera rreth realizimit atyre programeve.
5. Letër motivuese për pozitën aplikon.
6. Dëshmi për aktivitete tjera proceset e zhvillimit arsimit (zhvillimi i kurrikulave, udhëheqja e programeve zhvillimit profesional, pjesëmarrja dhe kontributi konferenca, etj).
7. Dëshmi nga përvoja paraprake menaxhim (shembuj projekteve, shembuj shkrimeve nga fusha fusha e menaxhimit, shembuj planeve për zhvillimin e institucionit edukativo-arsimor janë zhvilluar dhe/apo implementuar me udhëheqje apo kontributin tuaj konkret).
8. Dëshmi nga përvoja paraprake mësimdhënie (shembuj planeve mësimit, shembuj projekteve, kopje punimeve, mirënjohje, etj).
9. Letër referencë më përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake nga një institucion publik kredibil, drejtpërdrejtë e lidhur punën tuaj dhe për konkursin përkatës (si Ministria e Arsimit dhe Shkencës, DKA, këshilli drejtues i institucionit edukativo-arsimor, punëdhënësi paraparak, institucionet e arsimit lartë dhe individë me cilët ka punuar ngushtë programe dhe projekte ndryshme për arsim)

Afati dhe mënyra e publikimit: 30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 21.04.2022 deri me 05.05.2022 (16:00

gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet duhet ti shkarkojnë nga portali shtetëror https://konkursi.rks gov.net/ dhe faqen zyrtare komunës, dhe plotësuara ti dorëzojnë Drejtorin për Arsim, (Zyrën nr. 52). Vetëm kandidatët cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë listën e ngushtë do ftohen në intervistë. gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës Kosovës e konkurrojnë për këtë pozitë, duhet diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht konkursit. Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave gjitha komuniteteve Republikës Kosovës. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen DKA-, zyra nr.52 Kati-III. 

Shpalljet e ngjashme

18/05/2022