Drejtor/e Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Publikuar
15/05/2022
Skadon
29/05/2022
Lokacioni
Gjakovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008814
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 14/04/2022
Afati për aplikim: 14/05/2022 - 28/05/2022

Bazuar Ligjin e punës, Nr. 03/L-212, Nenin 67 dhe 68 Ligjit për Zyrtarët Publik Republikës Kosovës dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit Sektorin publik, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall

KONKURS 

 • Titulli i punës: Drejtor 
 • Institucioni: Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore- QRTK, Gjakovë
 • Kategoria funksionale : Koeficienti: 9
 • Numri i referencës: RN00008814
 • Kodi: RPC0002583
 • I përgjigjet: Drejtorit Departamentit Trashëgimisë Kulturore
 • Vendi: Gjakovë 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e, Drejtorit Departamentit të Trashëgimisë Kulturore përmbushë detyrat dhe përgjegjësitë e poshtëshënuara

 1. Udhëheq dhe cakton objektivat e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore, Gjakovë, përputhje me strategjinë dhe objektivat e institucionit dhe dizajnon planet vjetore punës të detajuara r t'i përmbushur këto objektiva
 2. Menaxhon stafin dhe buxhetin e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore Gjakovë dhe organizon punën përmes ndarjes detyrave tek varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore janë relevante me funksionet e QRTK, Gjakovë
 3. Ëshpërgjegjës për planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e projekteve Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Gjako, duke rfshirë fushën e arkitekturës, etnografisë, historisë etj
 4. Është përgjegjës r zbatimin e prioriteteve dhe politikave programore Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Departamentit Trashëgimisë Kulturore
 5. Planifikon, koordinon dhe zbaton e aktivitet tjera relevante në fushën e trashëgimisë arkitekturore, arkeologjike dhe etnologjike, duke ofruar asistencë profesionale edhe për institucione tjera
 6. n mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë MKRS/DTK koordinon aktivitete dhe bën përgatitjen e projekteve me stafin profesional për mbështetje financiare
 7. Bën vlerësimin e rregullt stafit nën mbikëqyrje tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre rmes trajnimit për kryerje detyrave tyre përputhje me standardet e kërkuara

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë 

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë ja

 1. jetë shtetas i Republis Kosovës;
 2. ketë zotësi plotë për vepruar;
 3. zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 4. jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 5. mos jetë i nuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 6. mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas këtij ligji

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale: 

 1. Diplomë universitare (240 kredi / ECTS), Arkitekturë, Konservim dhe Restaurim
 2. Përparësi është , Diploma post-universitare (Master) fushën e Trashëgimisë Kulturore
 3. rvojë substanciale fushën e Trashëgimisë Kulturore (përfshirë hartimin e projekteve restauruese, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e projekteve) paku pe(5) vite
 4. Aftësi komunikuese, negociuese dhe përvojë menaxheriale paku tri (3) vite
 5. Shkathtësi caktimin e objektivave dhe prioriteteve, planifikim efikas punës, analizë situatës dhe zhvillim zgjidhjeve adresojnë sfidat
 6. Shkathtësi udhëheqje efikase dhe organizim ekipit, aftësi për menaxhuar një ekip ose grup punues; 
 7. Shkathtësi kompjuterike aplikacioneve programeve (Word, Excel, Power Point, Access)
 8. rtetimi nuk është nën hetime

Akte ligjore dhe nënligjore që rregullojnë mandatin: Ligjin i punës, Nr. 03/L-212, Ligji për Zyrtarët Publik Republikës së Kosovës Nr.06/L-114 dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit Sektorin publik

Kohëzgjatja e emërimit: Emërimi është pa afat caktuar

Procedurat e konkurrimit: Konkursi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT 

Data e njoftimit në webfaqen unike procedurave konkurimit https://konkursi.rks-gov.net është prej datën 14.04.2022 deri me datën 13.05.2022, ndërsa data e aplikimit është nga data 14.05.2022 deri me datën 28.05.2022

Përveç web faqes unike procedurave konkurimit, konkursi publikohet edhe Web faqen e MKRS-se. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit , ofron mundësi barabarta punësimi për gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitetet Kosovë

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë për përfaqësim drejtë dhe proporcional organet e shërbimit civil e administratës publike qendrore dhe lokale

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Aplikacionet e dërguara nëpërmjet postës, me pullë postare, ditën e fundit shpalljes, konsiderohen vlefshme.Paraqitja e kërkesave: Aplikacioni merret dhe dorëzohet Zyrën 27 Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Sheshi Nëna TerezëNr. 44. Për informata shtesë kontaktoni numrin 038211449 dhe 038 211921( apo ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/)

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

28/05/2022
Higjienist/e   Podujevë e re
28/05/2022