Drejtor/e QKMF-së

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna e Podujevës
Publikuar më
27/01/2021
Qyteti
Podujevë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 04/2020 Kujdesi Parësor Shëndetësor, Neni 21, dhe Statutit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare - Podujevë Nr.01-1/303-06/8 të dt.26.11.2008, Drejtoria  për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale shpall këtë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE

Pozita: Drejtor i Qendrës Kryesore te Mjekësisë Familjare -Podujevë
Koeficienti : H - 944/1
Lloji i pozitës : Me afat të caktuar (mandat 4 vjeçar)
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Orari i Punës: 40 orë në javë
Titulli i Mbikqyrësit: Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Siguron Ligjshmërinë dhe punën profesionale në QKMF,e cila duhet të udhëhiqet në pajtim me dispozitat e Statutit të QKMF-së;.
 • Është përgjegjës për përkujdesjen efektive të Shëndetësisë parësore për të gjithë banorët e Komunës së Podujevës;
 • Në pajtim me Politikën shëndetësore, Ligjin për Shëndetësi në Kosovë dhe Strategjinë e Kujdesit parësorë shëndetësorë i propozon Drejtorit të Drejtoratit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale planin e punës dhe buxhetin e QKMF-së, për vitin vijues;
 • Kujdeset për udhëheqjen e përditshme të procesit të punës;
 • Kujdeset për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të personelit të QKMF-së;
 • Kontribuon në zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësorë të QKMF-së;
 • Ushtron të drejta dhe autorizime dhe mban përgjegjësi të tjera në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet tjera që kanë të bëjnë me implementimin e Mjekësisë

KUSHTET: 

 • Aftësi të plotë për përmbushjen e detyrave të vendit të punës, me orar të plotë pa kufizime dhe pengesa ligjore;
 • Përgatitje universitare: Fakulteti i Mjekësisë - Specialist i mjekësisë familjare,
 • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese;
 • Të ketë 5 vite përvojë pune nga fusha e menaxhimit dhe zbatimit të mjekësisëfamiljare;
 • Njohja e gjuhës angleze e dëshirueshme;
 • Njohuri të punës me kompjuter;
 • Aftësi të tjera që shërbejnë për kryerjen e detyrave të punës dhe raport kolegial në marrëdhënie të punës.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT

Dokumentet e Kërkuara:

 • Dokumentet personale;
 • Diplomë universitare;
 • Licencë pune e lëshuar nga organi kompetent;
 • Dëshmi për përvoje pune në shëndetësi;
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore (për arsye të minimizimit të shpenzimeve të kandidatëve kërkohet në fund të procedurës së rekrutimit vetëm nga kandidati më i suksesshëm)

Afati i aplikimit:

Data  e  njoftimit  në  webfaqen unike  të  procedurave  të  konkurimit https://konkursi.rks-gov.net është prej dt. 29.12.2020 deri me dt.27.01.2021.

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 15 ditë nga data 28.01.2021 deri me datën 11.02.2021. Përveç web faqes  unike  të  procedurave  të  konkurimit,  konkursi  publikohet  edhe  në web-faqe zyrtare  të Komunës.

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit të Komunës. Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë.

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, në këtë numër të telefonit 038 200 41-005.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme

26/02/2021
26/02/2021
Mjek/e të Përgjithshëm   Hani i Elezit
25/02/2021
25/02/2021